Werken - 231322-2015

Beknopt weergeven

04/07/2015    S127

Italië-Ispra: Asbestsanering voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, standplaats Ispra

2015/S 127-231322

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Ispra
Postadres: via E. Fermi 2749
Plaats: Ispra VA
Postcode: 21027
Land: Italië
Ter attentie van: Rossi Roberta
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +39 0332789662
Fax: +39 0332789508

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Andere: onderzoek.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Asbestsanering voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, standplaats Ispra.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

NUTS-code ITC41 Varese

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 2 400 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De onderhavige aanbesteding heeft voornamelijk betrekking op:
— planning, verwijdering, sanering en verwerking van asbesthoudende bekledingen op buizen en/of ventielen, kragen en klepbedekkingen van de stadsverwarming en airconditioning,
— planning, verwijdering en verwerking van bedekkingen en panelen in asbestcement of die met asbest zijn vervaardigd,
— afbraak, sanering en verwerking van asbesthoudende bekledingen,
— planning, verwijdering en verwerking van vinylvloeren,
— vernieuwing van oud asbesthoudend isolatiemateriaal, met het veilig maken en herstellen van beschadigde delen,
— uitvoering van omgevings- en materiaalanalyses,
— sanering van een terrein dat restanten van asbest bevat.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45262660 Verwijderen van asbest

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
2 400 000 EUR, zonder btw.
Geraamde waarde zonder btw: 2 400 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Ondernemers mogen individueel een inschrijving indienen of als lid van een tijdelijke combinatie van ondernemingen (met of zonder rechtspersoonlijkheid). Onderaanbesteding is in beide gevallen toegelaten. De inschrijver moet de functie van elke ondernemer duidelijk vermelden –– een individuele inschrijver, een lid van de combinatie of een onderaannemer. Dit is eveneens van toepassing indien de betrokken ondernemers deel uitmaken van die/dat combinatie/consortium/vereniging.
Alle leden van een combinatie zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht en moeten het contract ondertekenen indien de opdracht aan de combinatie wordt gegund. De combinatie moet 1 enkele vertegenwoordiger aanduiden die zowel de combinatie als elk van de leden daarvan moet vertegenwoordigen tijdens de uitvoering van de opdracht. Deze vertegenwoordiger is eveneens verantwoordelijk voor het administratieve beheer van de opdracht (ontvangst en verwerking van betalingen voor de combinatie, coördinatie van kwaliteit, milieu en veiligheid enz.) ten behoeve van alle andere leden.
Onderaanbesteding betekent dat de contractant wettelijke verplichtingen heeft jegens andere ondernemers die een deel van de activiteiten in het kader van de opdracht zullen uitvoeren in zijn naam. De contractant behoudt echter de volledige aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst voor de uitvoering van de opdracht. Personeelsleden die als een andere rechtspersoon dan de contractant worden geïdentificeerd, worden als onderaannemers beschouwd, ongeacht de relevante nationale wetgeving.
De inschrijver moet alle onderaannemers identificeren op wiens bekwaamheid een beroep wordt gedaan om te voldoen aan de vereiste minimumeisen in III.2.2 en III.2.3.
Elke onderaannemer moet een intentieverklaring overleggen waaruit blijkt dat hij bereid is om deel te nemen aan de uitvoering van de opdracht zoals vermeld in de inschrijving. Tijdens de uitvoering van de opdracht is elke verandering van onderaannemer onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de aanbestedende dienst.
De inschrijver mag, als individuele onderneming of in een tijdelijke combinatie van ondernemingen, tevens een beroep doen op de bekwaamheden van andere economische entiteiten om te voldoen aan de vereiste minimumeisen in III.2.2 en III.2.3, ongeacht de juridische aard van de banden die hij met deze entiteiten heeft. In dat geval moet de inschrijver bewijsstukken overleggen aan de aanbestedende dienst waaruit blijkt dat hij over de nodige middelen voor de uitvoering van de opdracht beschikt, bijvoorbeeld door de overlegging van een intentieverklaring van de entiteit waarop hij een beroep doet. Indien de inschrijver een beroep doet op de bekwaamheden van een derde partij met een andere firmanaam dan deze van de inschrijver, ofwel als individuele onderneming of in een tijdelijke combinatie van ondernemingen, dan zal dit voor de doeleinden van onderhavige procedure als onderaanbesteding worden beschouwd, zelfs als de inschrijver en de derde partij deel uitmaken van de/het combinatie/consortium/vereniging. Indien de opdracht wordt gegund aan een inschrijver die een beroep doet op een derde partij voor het leveren van minstens 70 % van de economische en financiële draagkracht die is vermeld in III.2.2, zal de aanbestedende dienst de derde partij vragen het contract te ondertekenen, zodat deze samen met de inschrijver gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de uitvoering van de opdracht.
De functie en taken van elk lid van de tijdelijke combinatie van ondernemingen en van elke voor deze procedure geïdentificeerde onderaannemer moeten duidelijk worden vermeld in de inschrijving. De begeleidende brief moet de naam van de inschrijver (met inbegrip van alle leden in het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) en van de onderaannemer(s), met inbegrip van derde partijen die de bekwaamheden hebben waarop de inschrijver een beroep doet, vermelden, alsook de naam en referenties van een contactpersoon voor deze procedure. In het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen moet de begeleidende brief worden ondertekend door elk lid of door een van de leden op voorwaarde dat dit lid naar behoren is gemachtigd om de inschrijving en het contract te ondertekenen namens en ten behoeve van de andere leden. In dat geval kan de machtiging bijvoorbeeld een volmacht, een intentieverklaring of de oprichtingsakte van de tijdelijke combinatie van ondernemingen zijn.
Inschrijvers (alle leden in het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) moeten tevens een kopie indienen van de aankondiging van de benoeming van de persoon die gemachtigd is om de inschrijver te vertegenwoordigen jegens derde partijen en tijdens gerechtelijke procedures, of een kopie van de bekendmaking van deze benoeming indien de geldende wetgeving dit vereist. Elke delegatie van deze machtiging aan een andere vertegenwoordiger die niet in de officiële benoeming is opgenomen, moet worden gerechtvaardigd.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze aanbestedingsprocedure mogen de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals vermeld in artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012. Inschrijvers (met inbegrip van alle leden van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) en alle overeenkomstig III.1.3 geïdentificeerde onderaannemers moeten de verklaring op erewoord (beschikbaar op de website van de aanbestedende dienst, zie I.1) ondertekenen en verklaren dat zij zich niet in een van de daarin vermelde situaties bevinden. Op verzoek van de aanbestedende dienst moeten de geselecteerde inschrijver (met inbegrip van alle leden van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) en alle onderaannemers die door de inschrijver overeenkomstig III.1.3 zijn geïdentificeerd, de bewijsstukken overleggen die worden vermeld in artikel 143, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012.
De aanbestedende dienst mag een inschrijver vrijstellen van de verplichting de bewijsstukken te verstrekken indien deze bewijsstukken reeds in het kader van een andere aanbestedingsprocedure zijn verstrekt, mits de stukken niet langer dan een jaar tevoren zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. De inschrijver verklaart in dat geval op erewoord, dat de bewijsstukken reeds in een eerdere plaatsingsprocedure zijn verstrekt, en bevestigt dat zich in zijn situatie geen veranderingen hebben voorgedaan.
2) Inschrijvers (alle leden in het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) moeten aantonen dat zij over voldoende capaciteit beschikken voor de uitvoering van de opdracht door het certificaat van inschrijving in het beroeps- of handelsregister, overeenkomstig de relevante nationale wetgeving, over te leggen.
Indien de inschrijver omwille van juridische redenen die verband houden met zijn statuten of rechtsvorm niet in dergelijk register moet of mag worden opgenomen, aanvaardt de aanbestedende dienst als voldoende bewijs een gecertificeerde verklaring of een verklaring onder ede, lidmaatschap van een specifieke organisatie, een uitdrukkelijke goedkeuring of inschrijving in het btw-register.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers moeten over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken voor de uitvoering van de opdracht.
Bewijs van deze draagkracht moet worden verstrekt door elke inschrijver (elk lid in het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) en elke onderaannemer op wiens draagkracht de inschrijver een beroep kan doen om te voldoen aan de vereiste minimumeisen, door indiening van:
a) een verklaring over de totale omzet voor 2012-2013-2014. Indien de eindbalans van 2014 nog niet is goedgekeurd, wordt de verklaring die verwijst naar de voorlopige balans aanvaard. Indien de opdracht wordt gegund, zal de aanbestedende dienst vóór de ondertekening van het contract verzoeken de omzet te bevestigen in overeenstemming met de goedgekeurde balans.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor een kopie te vragen van de relevante balansen in elektronisch formaat.
Eventuele minimumeisen: met betrekking tot punt a) zijn ondernemingen met een gemiddelde jaaromzet van minstens 1 000 000 EUR toegelaten. Deze minimumwaarde wordt vastgesteld door het samenvoegen van de capaciteiten van alle leden (in het geval van een tijdelijke combinatie van ondernemingen) en alle onderaannemers.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten voldoen aan de volgende technische criteria.
Voor tijdelijke combinaties van ondernemingen of onderaannemers moet de vereiste documentatie worden verstrekt door alle leden van de combinatie/onderaannemers op wie de inschrijver een beroep doet om te voldoen aan de vereiste minimumeisen, tenzij anders vermeld;
b) een lijst van de voornaamste werken die vergelijkbaar zijn met die van onderhavige aanbesteding en die de laatste 3 boekjaren (2012-2014) zijn uitgevoerd, met vermelding van de bedragen ervan, de uitvoeringsdata of -termijnen, en de naam van de begunstigden;
c) bewijs dat de inschrijver voor de activiteiten in het kader van deze aanbesteding over een kwaliteitsborgingssysteem beschikt door overlegging van een ISO 9001:2008- en een ISO 14001:2004-certificaat of gelijkwaardig, afgegeven door een certificeringsinstelling met Sincert-accreditatie of equivalent met betrekking tot de activiteiten vermeld in II.1.5. Aan het criterium betreffende het bezit van een ISO 14001:2004-certificaat is voldaan als minstens 1 lid van de combinatie eraan voldoet op voorwaarde dat hij/zij er zich expliciet en schriftelijk toe verbindt/verbinden zijn/hun kwaliteitsnormen (erkend door de betreffende certificaten) te verspreiden naar de andere leden van de combinatie en hij/zij verklaart/verklaren hoe hij/zij wil(len) garanderen dat de combinatie in haar geheel aan de kwaliteitsnormen voldoet;
d) inschrijving in het „Albo Gestore Rifiuti” (register voor afvalbeheerders), categorie 10B, klasse E (voor een bedrag tot 200 000 EUR voor saneringswerken op bouwterreinen) of zoals voorzien in de eigen nationale wetgeving.
Eventuele minimumeisen:
met betrekking tot punt b) komen de bedrijven in aanmerking waarvan de som van de werken die soortgelijk zijn aan die van onderhavige aanbesteding en uitgevoerd zijn door de inschrijver niet minder dan 600 000 EUR bedraagt. Het criterium waarnaar wordt verwezen in III.2.3b is cumulatief met betrekking tot de middelen van de combinatie als geheel.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
21.8.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28.8.2015 - 11:00

Plaats:

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, via Fermi 2147, gebouw 1, zaal 7, Ispra VA, ITALIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger voor elke inschrijver volgens de vermelde modaliteiten in de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
1. Er zal een informatiebijeenkomst, eventueel gevolgd door een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering, worden gehouden op de dag aangegeven in de aanbestedingsstukken (uitnodigingsbrief) in het JRC van Ispra. Om te mogen deelnemen, moet volgens de modaliteiten vermeld in de uitnodigingsbrief een formeel verzoek worden ingediend bij de dienst vermeld in I.1.

2. De aanbestedingsstukken en eventuele vragen en antwoorden in verband met deze aankondiging van opdracht worden ter beschikking gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 en kunnen worden gedownload door te klikken op de titel „Documentenbibliotheek”.

De geïnteresseerde partijen kunnen zich eventueel registreren op voornoemde website. Indien ze zich registreren, stuurt het e-tenderingsysteem een bericht wanneer een update van deze aankondiging van opdracht beschikbaar wordt. De niet-geregistreerde partijen wordt gevraagd de website regelmatig te bezoeken, want het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver alleen om deze site in de loop van de procedure te controleren op updates.

3. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 zal de enige locatie voor eventuele verzoeken om aanvullende inlichtingen zijn die enkel kunnen worden ingediend door op de titel „Vragen & antwoorden”, „Een vraag aanmaken” te klikken.

4. Volgens artikel 134, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie behoudt de Commissie zich het recht voor om in de 3 jaar volgend op de sluiting van de overeenkomst gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging van een opdracht met de ondernemer aan wie de oorspronkelijke opdracht is gegund voor de verlening van diensten die soortgelijk zijn aan die van onderhavige aankondiging (tot maximaal 50 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht).
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: opmerkingen betreffende de gunning van deze procedure kunnen worden verstuurd naar de dienst die vermeld is in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, die daar verband mee houden, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Beroep kan worden ingesteld bij het orgaan dat is vermeld onder VI.4.1 binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.6.2015