Lucrări - 231322-2015

Afișează vizualizare compactă

04/07/2015    S127

Italia-Ispra: Lucrări de decontaminare de azbest pentru Centrul Comun de Cercetare, situl din Ispra

2015/S 127-231322

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare, Ispra
Adresă: via E. Fermi 2749
Localitate: Ispra VA
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
În atenția: Roberta Rossi
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789662
Fax: +39 0332789508

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: cercetare.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Lucrări de decontaminare de azbest pentru Centrul Comun de Cercetare, situl din Ispra.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Centrul Comun de Cercetare, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA.

Cod NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 2 400 000 EUR
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acest contract vizează în principal:
— planificarea, îndepărtarea, decontaminarea şi eliminarea plăcilor care conţin azbest de pe ţevi şi/sau valve, flanşe şi garnituri de termoficare şi de răcire centralizată;
— planificarea, îndepărtarea şi eliminarea învelişurilor şi a panourilor fabricate din azbociment sau care conţin azbest;
— demolarea, decontaminarea şi eliminarea plăcilor care conţin azbest;
— planificarea, îndepărtarea şi eliminarea podelelor de vinil;
— recondiţionarea materialelor izolatoare degradate care conţin azbest, inclusiv asigurarea siguranţei şi repararea zonelor deteriorate;
— realizarea de analize materiale şi de mediu;
— decontaminarea terenurilor conţinând reziduuri de azbest.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45262660 Lucrări de înlăturare a azbestului

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
2 400 000 EUR (fără TVA).
Valoarea estimată fără TVA: 2 400 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea dosarul licitaţiei.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Operatorii economici pot depune o ofertă în calitate de ofertant individual sau de membru al unui grup temporar de companii (cu sau fără personalitate juridică). Subcontractarea este permisă în ambele cazuri. Ofertantul trebuie să specifice clar rolul fiecărui operator economic – ofertant individual, membru al unui grup sau subcontractant. Această cerinţă se aplică şi în cazul în care operatorii economici implicaţi fac parte din grupul/consorţiul/asociaţia în cauză.
Toţi membrii grupului sunt responsabili individual şi solidar faţă de autoritatea contractantă pentru executarea contractului şi, în cazul în care li se atribuie contractul, li se va solicita să îl semneze. Grupul trebuie să identifice un reprezentant unic care să aibă autoritatea de a reprezenta atât grupul, cât şi pe fiecare dintre membrii săi pe parcursul executării contractului. Acest reprezentant va fi responsabil, de asemenea, cu gestionarea administrativă a contractului (primirea şi procesarea plăţilor pentru membrii grupului, coordonarea în domeniul calităţii, mediului şi siguranţei etc.) în numele tuturor celorlalţi membri.
Subcontractarea este situaţia în care contractantul are angajamente juridice cu alţi operatori economici care vor executa în numele său o parte dintre activităţile prevăzute în contract. Cu toate acestea, contractantului îi revine întreaga responsabilitate faţă de autoritatea contractantă pentru executarea contractului. Membrii personalului identificaţi ca entităţi juridice diferite de contractant sunt consideraţi subcontractanţi, indiferent de legislaţia naţională relevantă.
Ofertantul trebuie, de asemenea, să identifice în mod obligatoriu toţi subcontractanţii pe ale căror capacităţi ar putea să se bazeze pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3.
Fiecare subcontractant trebuie să prezinte o scrisoare de intenţie în care să îşi declare disponibilitatea de a participa la executarea contractului, astfel cum se specifică în ofertă. Pe parcursul executării contractului, orice schimbare de subcontractant va face obiectul aprobării prealabile în scris din partea autorităţii contractante.
Un ofertant, individual sau în cadrul unui grup temporar de companii, se poate baza şi pe capacităţile altor entităţi economice pentru îndeplinirea nivelurilor minime ale capacităţilor prevăzute la punctele III.2.2 şi III.2.3, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, ofertantul trebuie să demonstreze autorităţii contractante că va dispune de resursele necesare pentru executarea contractului, de exemplu, prin furnizarea unei declaraţii de angajament din partea entităţii pe care se bazează. În cazul în care ofertantul se bazează pe capacităţile unei terţe părţi al cărei nume social este diferit de cel al ofertantului, individual sau în cadrul unui grup temporar de companii, această situaţie va fi considerată subcontractare în sensul acestei proceduri, chiar dacă ofertantul şi terţa parte fac parte din grup/consorţiu/asociaţie. În cazul în care contractul este atribuit unui ofertant care se bazează pe o terţă parte pentru a îndeplini mai mult de 70 % dintre capacităţile economice şi financiare enumerate la punctul III.2.2), autoritatea contractantă îi va solicita terţei părţi să semneze contractul, devenind astfel responsabilă individual şi solidar pentru executarea acestuia împreună cu ofertantul.
Rolul şi sarcinile fiecărui membru al grupului temporar de companii şi ale fiecărui subcontractant identificat în sensul acestei proceduri trebuie specificate clar în ofertă. În scrisoarea de însoţire trebuie să se indice numele ofertantului (inclusiv ale tuturor membrilor, în cazul unui grup temporar de companii) şi al (ale) subcontractantului (subcontractanţilor), inclusiv ale terţelor părţi pe ale căror capacităţi s-ar putea baza ofertantul, precum şi numele şi datele unei persoane de contact pentru această procedură. În cazul unui grup temporar de companii, scrisoarea de însoţire trebuie semnată de fiecare membru sau de 1 dintre aceştia, cu condiţia ca membrul în cauză să fie autorizat în mod corespunzător să semneze oferta şi contractul în numele şi în favoarea celorlalţi membri. În acest caz, autorizarea poate lua, de exemplu, forma unei procuri, a unei scrisori de intenţie sau a unui act constitutiv al grupului temporar de companii.
Ofertanţii (toţi membrii, în cazul unui grup temporar de companii) trebuie să furnizeze şi o copie a actului de numire a persoanei autorizate să reprezinte ofertantul faţă de terţe părţi şi în cadrul procedurilor legale sau o copie a publicării respectivei numiri, dacă o astfel de publicare este prevăzută de legislaţia aplicabilă. Orice delegare a acestei autorizaţii unui alt reprezentant neindicat în numirea oficială trebuie justificată.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) pentru a fi eligibili să participe la această procedură de achiziţii, ofertanţii nu trebuie să se găsească în niciuna dintre situaţiile de excludere enumerate la articolele 106 şi 107 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25.10.2012. Ofertanţii (inclusiv toţi membrii unui grup temporar de companii) şi toţi subcontractanţii identificaţi în conformitate cu punctul III.1.3) trebuie să semneze declaraţia pe propria răspundere (disponibilă pe site-ul autorităţii contractante indicat la punctul I.1), specificând faptul că nu se găsesc în niciuna dintre situaţiile menţionate în respectiva declaraţie. La cererea autorităţii contractante, ofertantul câştigător (inclusiv toţi membrii grupului temporar de companii) şi toţi subcontractanţii identificaţi de ofertant în conformitate cu punctul III.1.3) trebuie să furnizeze documentele justificative enumerate la articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29.10.2012.
Autoritatea contractantă poate exonera ofertantul de obligaţia de a furniza documentele justificative, dacă au fost deja furnizate în cadrul unei proceduri anterioare şi cu condiţia ca documentele în cauză să nu fi fost emise cu mai mult de 1 an înainte de data notificării atribuirii şi să fie încă valabile. În acest caz, ofertantul trebuie să declare pe propria răspundere că documentele justificative au fost deja prezentate în cadrul unor proceduri de achiziţii anterioare şi să confirme că nu au intervenit schimbări în ceea ce priveşte situaţia sa.
2) Ofertanţii (toţi membrii, în cazul unui grup temporar de companii) trebuie să demonstreze că au capacitatea suficientă pentru a executa contractul prin furnizarea certificatului de înscriere în registrul comerţului sau al profesiilor, în conformitate cu legislaţia naţională relevantă.
În cazul în care ofertantul nu este obligat sau autorizat să se înscrie în respectivul registru pentru motive legate de statutul sau forma sa juridică, autoritatea contractantă poate accepta, ca dovadă satisfăcătoare: o declaraţie sub jurământ sau certificată, calitatea de membru al unei organizaţii specifice, o autorizaţie expresă sau înscrierea în registrul TVA.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertanţii trebuie să aibă capacităţi economice şi financiare suficiente pentru a executa contractul.
Dovada acestor capacităţi trebuie furnizată de fiecare ofertant (fiecare membru, în cazul unui grup temporar de companii) şi de fiecare subcontractant pe ale cărui capacităţi s-ar putea baza ofertantul pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacităţilor, prezentând:
(a) o declaraţie privind cifra de afaceri totală corespunzătoare anilor 2012-2013-2014. Dacă bilanţul final pentru 2014 nu a fost încă aprobat, se va accepta ca în declaraţie să se facă trimitere la cel provizoriu. În cazul atribuirii contractului, autoritatea contractantă va solicita, înainte de semnarea contractului, confirmarea cifrei de afaceri în conformitate cu bilanţul aprobat.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita o copie a bilanţurilor relevante în format electronic.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): în ceea ce priveşte litera (a): pentru a fi eligibile, companiile trebuie să aibă o cifră de afaceri medie anuală de cel puţin 1 000 000 EUR. Această valoare minimă este evaluată prin includerea capacităţilor tuturor membrilor (în cazul unui grup temporar de companii) şi ale tuturor subcontractanţilor.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
ofertanţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii tehnice.
În cazul grupurilor temporare de companii sau al subcontractării, documentaţia solicitată trebuie furnizată de toţi membrii grupului/subcontractanţii pe ale căror capacităţi s-ar putea baza ofertantul pentru a îndeplini nivelurile minime ale capacităţilor solicitate, cu excepţia cazului în care există alte indicaţii;
(b) o listă cu principalele lucrări similare celor ce fac obiectul acestui contract, executate în ultimele 3 exerciţii financiare (2012-2014), cu detalii privind valorile, datele sau perioadele în care au fost executate, precum şi numele beneficiarilor;
(c) dovada deţinerii unui sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac obiectul acestui contract [trebuie furnizat un certificat ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004 sau un certificat echivalent emis de un organism de certificare acreditat de SINCERT (sau echivalent)] şi relevant pentru activităţile descrise la punctul II.1.5). Criteriul referitor la deţinerea certificatului 14001:2004 trebuie îndeplinit de cel puţin 1 membru al grupului, cu condiţia ca respectivul membru să îşi ia angajamentul în mod explicit şi în scris de a garanta că standardele sale de calitate, atestate prin certificate relevante, se aplică şi celorlalţi membri ai grupului. Acesta trebuie să explice cum va garanta că grupul în ansamblu respectă aceste standarde de calitate;
(d) înregistrarea în Registrul Gestionării Deşeurilor, categoria 10B, clasa E (pentru lucrări de decontaminare cu o valoare de până la 200 000 EUR) sau conform legislaţiei naţionale a ofertantului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
în ceea ce priveşte litera (b), pentru a fi eligibile, companiile trebuie să fi executat lucrări similare celor ce fac obiectul acestui contract în valoare totală de cel puţin 600 000 EUR. Criteriul de la punctul III.2.3(b) se aplică grupului în ansamblu în ceea ce priveşte resursele sale.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
JRC IPR 2015 C.4 0020 OC.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.8.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28.8.2015 - 11:00

Locul:

Centrul Comun de Cercetare, clădirea 1, sala 7, via Fermi 2147, Ispra VA, ITALIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant, conform procedurii indicate în dosarul licitaţiei.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. O şedinţă de informare, urmată de o eventuală vizită pe teren, va avea loc la JRC din Ispra, la data indicată în dosarul licitaţiei (scrisoarea de invitaţie). Pentru a participa, trebuie depusă o cerere formală la departamentul indicat la punctul I.1), în conformitate cu procedura specificată în scrisoarea de invitaţie sus-menţionată.

2. Dosarul licitaţiei şi toate întrebările şi răspunsurile legate de prezentul anunţ de participare vor fi puse la dispoziţie la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 şi pot fi descărcate făcând clic pe rubrica „Document Library”.

Dacă doresc, părţile interesate se pot înregistra prin intermediul site-ului indicat mai sus. Aceasta le va permite să fie informate de sistemul e-tendering atunci când devine disponibilă o actualizare privind această invitaţie la licitaţie. Părţile neînregistrare sunt invitate să consulte site-ul în mod regulat, întrucât este responsabilitatea ofertantului să verifice actualizările adăugate pe parcursul perioadei de licitaţie.

3. Cererile de informaţii suplimentare pot fi depuse numai la adresa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=940 făcând clic pe rubrica „Questions & answers” (Întrebări şi răspunsuri), „ask a question” (formulaţi o întrebare).

4. În conformitate cu articolul 134 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, Comisia îşi rezervă dreptul de a utiliza, în termen de 3 ani de la încheierea contractului, o procedură negociată fără publicarea unui anunţ de participare, cu operatorul economic căreia i s-a atribuit acest contract pentru prestarea de servicii similare celor care fac obiectul prezentului anunţ (până la maximum 50 % din valoarea iniţială a contractului).
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: eventualele observaţii privind atribuirea acestei proceduri pot fi trimise autorităţii contractante indicate la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoştinţă de faptele pe care se întemeiază plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

Căile de atac pot fi introduse la organismul menţionat la punctul VI.4.1) în termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24.6.2015