Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 231325-2015

Prikaži skrčeni pogled

04/07/2015    S127

Belgija-Bruselj: Študija kartiranja (faza II): kartiranje storitev širokopasovne povezave v Evropi – SMART 2014/0016

2015/S 127-231325

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, Direktorat B: Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, Enota B5: Širokopasovna povezava
Poštni naslov: BU25 04/118
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Centralna finančna enota
V roke: ga. Anna Krzyzanowska
E-pošta: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders/

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=747

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študija kartiranja (faza II): kartiranje storitev širokopasovne povezave v Evropi – SMART 2014/0016
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Komisija želi razviti orodje IT za kartiranje storitev širokopasovne povezave v Evropi.
To orodje bo imelo obliko integrirane platforme za spremljanje, s katero bodo združene in referenčno kartirane meritve v okviru 2 dimenzij:
— kakovosti storitve (QoS): podatki o trženih hitrostih iz obstoječih nacionalnih pobud kartiranja uprav držav članic ali drugih relevantnih podatkovnih virov,
— kakovosti izkušnje (QoE): podatki na podlagi izkušenj dejanskih uporabnikov, vključno iz aplikacij za črpanje podatkov iz množic.
S tem projektom bo omogočeno kartiranje širokopasovne povezave na ravni EU ter nacionalni in regionalni ravni z uporabo najsodobnejših aplikacij, ki temeljijo na GIS.
Pri delu bodo upoštevani rezultati prejšnje študije, s katero so bile raziskane obstoječe pobude kartiranja v Evropi in priporočena metodologija.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora, 73200000 Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja, 72422000 Storitve razvoja strežniških aplikacij za internet in intranet, 79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki, 79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Maksimalna vrednost v višini 540 000 EUR.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 38 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej razpisne specifikacije in vzorec storitvene pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije in vzorec storitvene pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
SMART 2014/0016.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 10 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 16.9.2015 - 14:00

Kraj:

avenue de Beaulieu 25, sejna soba 0/S10, 1160 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Ponudniki, ki se nameravajo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti ge. Jaani Utukka po e-pošti cnect-r2-eoi@ec.europa.eu ali po pošti vsaj 48 ur vnaprej.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: elektronska komunikacija (PE/2014/10066).
VI.3)Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Evropska komisija, GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, Direktorat R: Podpora, Enota R2: Finance
Poštni naslov: BU25 04/024
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-pošta: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu
Internetni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24.6.2015