De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 231348-2021

07/05/2021    S89

België-Mechelen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 089-231348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 065-168813)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Peter Suttels - Beheer & Innovatie Infrastructuur
E-mail: peter.suttels.ext@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405560

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kusttram - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Referentienummer: TECH-PG1732 100046-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienst-stelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 065-168813

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 17/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een nieuw bestand werd opgeladen: PG 1732 100046 Tractie Kust Q_A_2 (terechtwijzend bericht 2).