Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 231348-2021

07/05/2021    S89

België-Mechelen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 089-231348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 065-168813)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Peter Suttels - Beheer & Innovatie Infrastructuur
E-mail: peter.suttels.ext@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405560

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kusttram - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Referentienummer: TECH-PG1732 100046-F05_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienst-stelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/05/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 065-168813

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 17/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 25/05/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een nieuw bestand werd opgeladen: PG 1732 100046 Tractie Kust Q_A_2 (terechtwijzend bericht 2).