29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 231350-2021

07/05/2021    S89

Rumunia-Vaslui: Roboty budowlane

2021/S 089-231350

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 067-173806)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aquavas S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 17986823
Adres pocztowy: Str. Ștefan cel Mare nr. 70
Miejscowość: Vaslui
Kod NUTS: RO216 Vaslui
Kod pocztowy: 730169
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Eduard Radu Tutunaru
E-mail: aquavasuip@gmail.com
Tel.: +40 235311600
Faks: +40 235311900
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aquavaslui.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Surse, aducțiuni, stații de pompare apă brută, rezervoare, refulări în Vaslui și Bârlad

Numer referencyjny: 17986823_2021_PAAPD1278347
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

In cadrul contractului „Surse, aductiuni, staţii de pompare apa bruta, rezervoare, refulări în Vaslui si Barlad” (lot 1-2) sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari:

— lot 1 – aglomerare Vaslui, lucrari care includ:

(a) adaptare la teren;

(b) lucrari de constructii si instalatii;

(c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(d) testare si punere in functiune;

(e) monitorizarea functionarii pe parcursul perioadei de garantie;

(f) remedierea defectiunilor aparute in perioadei de garantie conform conditiilor generale din contract;

(g) instruirea personalului beneficiarului;

— lot 2 – aglomerare Barlad, lucrari care includ:

(a) adaptare la teren;

(b) lucrari de constructii si instalatii;

(c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(d) testare si punere in functiune;

(e) monitorizarea functionarii pe parcursul perioadei de garantie;

(f) remedierea defectiunilor aparute in perioadei de garantie conform conditiilor generale din contract;

(g) instruirea personalului beneficiarului.

Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in SEAP, nu mai tarziu de 21 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau de informatii suplimentare precizate mai sus cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 067-173806

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 19/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 19/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 19/09/2021
Powinno być:
Data: 25/09/2021
Numer sekcji: IV.2.2)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 19/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 19/05/2021
Powinno być:
Data: 28/05/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 19/09/2021
Powinno być:
Data: 25/09/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: