Dostawy - 231370-2017

17/06/2017    S115    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Konin: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 115-231370

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Konin - Miejski Zakład Komunikacji
ul. M. Dąbrowskiej 8
Konin
62-500
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Górczewska
Tel.: +48 632428942
E-mail: gorczewska@mzk-konin.com.pl
Faks: +48 632429273
Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk-konin.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzk-konin.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: miejski transport autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16

Numer referencyjny: MZK-BE-1/94/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34121400
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla MZK Konin 8 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku niskopodłogowych autobusów miejskich, spełniających normę emisji spalin EURO 6, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 916 214.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Konin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla MZK Konin 8 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku niskopodłogowych autobusów miejskich, spełniających normę emisji spalin EURO 6, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Podziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oferowane autobusy muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy prawa i normy, w szczególności:

a) posiadać dokumenty dopuszczające ich rejestrację i eksploatację w Polsce,

b) posiadać (na dzień składania ofert) aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.3.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.),

c) spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w dziale III ustawy z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.)

d) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022),

e) autobusy muszą spełniać parametry techniczne oraz wymagania określone przez Zamawiającego (pkt 9.4 SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest:

a) udzielić gwarancji i rękojmi na warunkach określonych przez Zamawiającego,

b) udzielić Zamawiającemu licencji na wszystkie oprogramowania urządzeń będących na wyposażeniu autobusu, wraz z nieograniczonym w czasie funkcjonowaniem tych urządzeń bez dodatkowych opłat.

Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki techniczno-eksploatacyjne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 916 214.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0041/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

Nazwa zamówienia: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w ramach projektu: pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Podziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach WRPO na lata 2014-2020

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie.

2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L3 z dnia 6.1.2016 r.). Wzór oświadczenia własnego JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 z późno zm.), wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które zostały wymienione w rozdziale 7 SIWZ tj.:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy,

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy (dotyczącej podmiotów zbiorowych),

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego ,

d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

f) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia z pkt f)-h) zawarte są w treści JEDZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7 000 000 PLN,

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 7 000 000 PLN,

b) dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą 3 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

wykażą, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą minimum 4 autobusy jednoczłonowe oferowanej marki i typu wyposażone w silnik diesla EURO 6.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (część IV Kryteria kwalifikacji, pkt C Zdolność techniczna i zawodowa, ppkt 1b) JEDZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa wyżej są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 058-107410
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8, świetlica

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną podane:

1) nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2) cena ofertowa,

3) termin realizacji zamówienia publicznego

4) warunki płatności

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie sto tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 1.8.2017 r. do godz. 10:00. Wadium można wnieść w następujących formach:

- w pieniądzu – przelew na konto. Nr konta: Getin Noble Bank S.A.

96 156000132015281400010001.

W przypadku wpłaty wadium na konto, należy do oferty dołączyć potwierdzenie wpłaty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w rozdziale 11 SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

1) Aktualne Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wraz z załącznikami wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20.6.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części z dnia 25.3.2013 r. (teks jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1475 ze zm.),

2) dokumenty potwierdzające:

a) poziom emisji dwutlenku węgla, CO, NOx, THC, NH3, cząstek stałych (tj. wyniki testu z silników oferowanych autobusów, WHTC (Word Harmonized Transient Cycle), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w świadectwie homologacji,

b) warunki maksymalnego:

- zużycia oleju napędowego na podstawie testu SORT 2,

- zużycia energii dla całego cyklu użytkowania autobusu,

- poziomu emisji CO2.

3) Warunki gwarancji (okres i jej zakres).

4) Zdjęcia oferowanego typu autobusu (z zewnątrz jak i wnętrze)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2017