Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 23139-2020

17/01/2020    S12

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2020/S 012-023139

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 211-514843)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – nv van publiek recht
Nationaal identificatienummer: BE0876.515.952
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ann-Sophie Doesburg
E-mail: as.doesburg@sau.brussels
Telefoon: +32 28993814
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sau.brussels

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FRAME – overheidsopdracht voor aanneming van werken, algemene aanneming van bouwwerken voor de verwezenlijking van het FRAME-gebouw, gelegen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, te 1030 Schaarbeek

Referentienummer: FR-FD-212
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-514843

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Complementaire documenten werden toegevoegd (addendum 2) en zijn downloadbaar via de link van de cloud.