Varer - 231406-2023

Submission deadline has been amended by:  269809-2023
19/04/2023    S77

Danmark-København: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2023/S 077-231406

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Eksport- og Investeringsfond
CVR-nummer: 43478206
Postadresse: Lautrupsgade 11
By: København Ø
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Jonas Brandt
E-mail: jobr@ekf.dk
Telefon: +45 20814653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.eifo.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352919
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361437&B=KROMANNREUMERT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361437&B=KROMANNREUMERT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedrørende køb af kontor- og kantineinventar

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette offentlige EU-udbud vedrører en kontrakt om indkøb af nyt kontor- og kantineinventar til Danmarks Eksport- og Investeringsfond nye domicil beliggende i Orienthuset, Haifagade 3, 2150 Nordhavn, herunder inventar til indretning af arbejdspladser, møderum, foyer og en del af inventaret til kantinen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39100000 Møbler
39110000 Sæder, stole, m.v. og dele dertil
39112000 Stole
39113000 Diverse sæder og stole
39113200 Sofaer
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39121000 Skriveborde og borde
39130000 Kontormøbler
39131000 Kontorreoler
39134000 Computermøbler
39153000 Møbler til mødeværelser
39156000 Møbler til venteværelser og receptioner
39531000 Gulvtæpper
31521100 Skrivebordslamper
39142000 Havemøbler
39515100 Gardiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette offentlige EU-udbud vedrører en kontrakt om indkøb af nyt kontor- og kantineinventar til Danmarks Eksport- og Investeringsfonds (EIFO) nye domicil beliggende i Orienthuset, Haifagade 3, 2150 Nordhavn.

I forbindelse med sammenlægningen af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond til EIFO og flytningen til Orienthuset har EIFO behov for nyt inventar. Den her udbudte kontrakt vedrører levering af en del af dette inventar, særligt til brug for indretning af arbejdspladser, møderum, foyer og en del af inventaret til kantinen, herunder også gardiner/afskærmning. EIFO's nye lokaler i Orienthuset forventes at skulle huse ca. 450 medarbejdere.

Orienthuset består af seks etager og en kælder, hvoraf EIFO flytter ind på fire af etagerne. Der skal leveres inventar til stueetagen og til 3.-5. etage. EIFO har i alt 10.600 m2 brutto til rådighed.

Kontrakten udbydes med en stram tidsplan for både produktion, levering og montering, herunder bl.a. fordi leverandører af f.eks. IT-udstyr skal levere og montere efter at vinderen af den udbudte kontrakt har leveret og monteret møbler og inventar, og fordi EIFO's medarbejdere skal flyttes til det ny domicil og påbegynde ibrugtagningen af det i kontrakten udbudte inventar primo september 2023. Udbudsmaterialet beskriver nærmere, hvordan den væsentligste del af inventaret skal være montereret medio august, hvordan indflytningen i øvrigt håndteres, og hvordan den fulde leverance til EIFO's nye domicil skal være på plads med udgangen af september 2023.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet/æstetik / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder option på køb af supplerende ydelser for op til 20 % af den samlede købesum. Den estimerede værdi af kontrakten ekskl. option er DKK 15.000.000, og optionens estimerede værdi er DKK 3.000.000.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er mindstekrav til leverandørens egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal have haft en egenkapital på minimum 10 mio. DKK i det seneste reviderede/disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav for deltagelse i udbuddet, at tilbudsgiveren har fremlagt 3 forskellige referencer fra tilsvarende/sammenlignelige leverancer gennemført inden for de seneste 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Alle tre referencer skal dokumentere levering og montering af kontorinventar til brug for mindst 150 arbejdspladser (inklusive borde, stole og reoler) og inventar til mindst fire møderum (inklusive borde og stole), og mindst én af referencerne skal dokumentere installation af mindst 150 arbejdsplader udført på højst 5 arbejdsdage. En reference betragtes som gennemført inden for de seneste 5 år, hvis levering og montering af minimum 150 arbejdspladser er udført inden for 5 år fra tilbudsfristen. Det er ikke et krav, at kunden er underlagt udbudsreglerne, og referencen kan derfor godt være til en privat kunde.

I udbudsbetingelserne oplistes de oplysninger, som tilbudsgiveren bedes anføre om referencerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/08/2023
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender alle udelukkelsesgrunde, tilbudsgiver må derfor hverken være omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134 a-137.

Når EIFO har identificeret det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på tildelingskriterierne, skal EIFO indhente dokumentation for opfyldelse af oplysningerne afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § 151, stk. 1.

For så vidt angår udelukkelsesgrundene kan dokumentationen for danske virksomheder udgøres af en serviceattest, som kan rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må ikke være ældre end tre måneder regnet fra tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver ikke har en gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, opfordres tilbudsgiver til at indhente denne alle-rede som led i tilbudsudarbejdelsen.

Såfremt tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, vil EIFO kræve den dokumentation, som fremgår af den europæiske database eCertis for det pågældende land. Alternativt vil EIFO henholde sig til udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers nøgletal kan dokumenteres ved fremsendelse af revideret og godkendt regnskab, hvoraf oplysningerne fremgår eller en revisorerklæring.

Referencer oplyst i ESPD eller sammen med tilbuddet i øvrigt anses for endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen, men EIFO forbeholder sig retten til både at kontakte "referencekunderne" hhv. anmode om en erklæring fra de pågældende.

Hvis tilbudsgiver har den relevante dokumentation tilgængelig allerede på tilbudstidspunktet, opfordrer EIFO til, at dokumentationen vedlægges tilbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2023