Palvelut - 231557-2021

07/05/2021    S89

Suomi-Helsinki: Rautatieliikenteen tukipalvelut

2021/S 089-231557

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1010547-1
Postiosoite: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: FI-00521
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sami Puuska
Sähköpostiosoite: sami.puuska@vayla.fi
Puhelin: +358 295343263
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vayla.fi
I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelu, Oulu

Viitenumero: VÄYLÄ/6068/02.01.12/2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
63711000 Rautatieliikenteen tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Väylävirasto (jäljempänä tilaaja) pyytää erityisalojen hankintalain mukaisesti tarjoustanne rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelusta, Oulu ajalle 1.6.2021–30.9.2024 tämän tarjouspyyntökirjeen ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintaan sisältyy maksimissaan kolmen (3) vuoden optio tarjouspyynnön liitteen 1 [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti.

Tehtävänä on Väyläviraston hallinnoiman rataverkon rautatieliikenteen jälkiraivauspalvelut liitteenä olevan asiakirjaluettelon mukaisesti.

Palvelusopimukseen sisältyy neljän (4) kuukauden valmistautumisjakso 1.6.–30.9.2021. Valmistautumisjakson aikana valittu tarjoaja hankkii valmiudet aloittaa täysipainoisesti operatiivinen toiminta 1.10.2021. Valmistautumisjakson kustannuksia tilaaja korvaa erikseen maksimissaan 10 000 EUR. Valmistautumisjakson tehtäviä ja kustannusten korvaamista on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 [Palvelusopimusluonnos] ja 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli valittu tarjoaja ei pysty valmistautumisjaksolla 15.7.2021 mennessä osoittamaan tarjouksessaan nimeämiään tai kuvaamiaan ja tilaajan vaatimusten mukaisia resursseja. Tilaajan erityinen purkamisoikeus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1 [Palvelusopimusluonnos].

Sopimushinta ja yksikköhinnat sidotaan tarjouspyynnön liitteen [Palvelusopimusluonnos] mukaisesti Tilastokeskuksen julkaisemaan Työvoimakustannusindeksiin. Tarjouksen lähtökohtana ovat tarjouspyynnön lähettämishetkellä voimassa olevat sekä tarjouspyynnössä kuvatut turvallisuusvaatimukset ja -ohjeet.

Tarjoajan on otettava huomioon, että tilaaja on tekemässä ja kehittämässä organisaatiotaan sekä erityisesti häiriö- ja hätätilanteiden hallinnan prosessia sekä omaa turvallisuusjohtamisjärjestelmää sekä muita tiedonhallintajärjestelmiään. Järjestelmien luominen ja kehittäminen voivat muuttaa sopimuskauden aikana toimintaprosesseja etenkin tehtävien kirjaamisen ja dokumentoinnin, tilastoinnin ja seurannan suhteen.

Valitun toimittajan tulee sitoutua muuttamaan toimintaansa ja toimimaan tilaajan uusien järjestelmien edellyttämällä tavalla koko sopimusajan. Valitun toimittajan tulee tarvittaessa ottaa käyttöön mahdollisesti kehitettävä tilaajan häiriö- ja hätätilanteiden hallintajärjestelmä. Tilaajalla on oikeus ilman eri korvausta täsmentää, tarkentaa ja ohjeistaa tarkemmin tilaajan järjestelmien käyttämistä ja tietosisältöjä sekä tietoja, joita tilaajan järjestelmään tulee tallentaa tehtävistä. Tehtävien dokumentointia ja raportointia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.3 [Palvelutuotannon urakkaohjelma].

Tämän hankinnan ja solmittavan palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) tarkoituksena on varmistaa, että rataverkon häiriö- ja hätätilanteet saadaan poistetuiksi mahdollisimman nopeasti. Tarjoajan on mitoitettava henkilöresurssit niin, että edellä kuvatut tavoitteet täyttyvät ja kaikki Palvelusopimuksen (tarjouspyynnön liite 1) mukaiset velvoitteet ja tehtävät toteutetaan.

Operatiivisen toiminnan henkilöresurssien enimmäismäärä voi kuitenkin olla kuusi (6) yksikönjohtajaa ja kahdeksantoista (18) rataraivaajaa.

Ennen operatiivisen palvelutuotannon alkamista toimialueen tukikohdassa pidetään alkukatselmus. Valittu toimittaja on velvollinen kirjaamaan alkukatselmuksen merkitykselliset havainnot 15.8.2021 mennessä luovuttamaansa tarkennettuun projektisuunnitelmaan ja laatimiinsa turvallisuussuunnitelmiin tarjouspyynnön liitteen 1.8 mukaisesti.

Palvelutuotannon täsmällinen sisältö on kuvattu tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteenä olevissa asiakirjoissa sekä niissä viitatuissa tai niihin liittyvissä laissa, viranomaismääräyksissä ja tilaajan ohjeissa.

Lisäksi Väylävirasto järjestää tarjouskilpailun aikana tarjoajille tutustumis- ja esittelytilaisuuden Väyläviraston Riihimäen tukikohdassa, jonka osoite on Pajakatu 2, FI-11130 Riihimäki., 29.3.2021 klo 10.00–14.00.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75250000 Palonsammutus- ja pelastuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois- ja Keski-Suomi, lisäksi tarvittaessa muu Suomi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1.3 Palvelunkuvaus

Oulun tukikohta sijaitsee osoitteessa Palolantie 9, FI-90630 Oulu. Tukikohdan pääasiallinen toimialue on Pohjois- ja Keski-Suomi.

Tarjoajat ehtivät tutustumaan tarjouspyyntöön esitettyjen kysymyksien vastauksiin ja liitetiedostojen päivityksiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Projektisuunnitelma / Painotus: 14
Laatuperuste - Nimi: Henkilöstön osaaminen / Painotus: 26
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 040-101027
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintamenettely voidaan keskeyttää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä myös erityisalojen hankintalaki) 116 §:n mukaan todellisesta ja perustellusta syystä.

Hankintalain esitöissä ja oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämisperusteeksi on hyväksytty muun ohella se, että hankintamenettelyssä on virheitä. Hankinnassa on havaittu sellainen virhe, jota ei voida enää hankintamenettelyn vaiheesta johtuen korjata, ja virhe on luonteeltaan niin merkittävä, että hankintamenettely joudutaan keskeyttämään. Kysymyksessä olevat virheet koskevat muun muassa sitä, että tarjousten jättöaika on Hilma-kanavassa olevassa hankintailmoituksessa eri (29.4.2021 klo 12.00), kuin mikä se on Cloudian Hanki-palvelussa olevassa hankintailmoituksessa (3.5.2021 klo 12.00), tämä johtuu siitä, että hankintayksikkö on jatkanut tarjousten jättöaikaa tekemättä korjausilmoitusta. Hankintalain 60 §:n mukainen kuuden (6) päivän vähimmäismääräaika lisäkirjeenä 26.4.2021 toimitettujen tietojen toimittamiselle ei täyty, koska Hilma-kanavassa oleva tarjousten jättöaika on jo 29.4.2021. Tästä jättöajasta johtuen ei hankintayksikön ole enää teknisesti mahdollista tehdä korjausilmoitusta, jolla hankintayksikö jatkaisi tarjousten jättöaikaa siten, että se olisi sama sekä Hilma-kanavassa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/05/2021