Suministros - 231633-2019

20/05/2019    S96

België-Gent: Elektrische bussen

2019/S 096-231633

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Maria Middelares
Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: De heer Jürgen Van de Walle
E-mail: Jurgen.vandewalle@azmmsj.be
Telefoon: +32 92462623
Fax: +32 92469659
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azmmsj.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/712/QV/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Autonomous shuttle project

Referentienummer: 2019/712-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144910 Elektrische bussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
34100000 Motorvoertuigen
34114000 Speciale voertuigen
34144900 Elektrische voertuigen
34996000 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
45213315 Bouwen van bushokje
51200000 Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting
60100000 Wegvervoersdiensten
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
60140000 Personenvervoer zonder dienstregeling
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
72212330 Diensten voor ontwikkeling van software voor dienstregelingen en productiviteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30 te 9000 Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verduidelijking: In dit document zullen de volgende namen gebruikt worden om naar de partijen te verwijzen:

‘klant-ziekenhuis” is AZ Maria Middelares

‘inschrijver’ = het bedrijf dat het volledig autonome shuttle project ontwikkelt en uitvoert.

Algemeen doel en beschrijving

Met het autonome ‘last mile/first mile’ shuttle project wil AZ Maria Middelares de ingang van het ziekenhuis verbinden met de halte van het openbaar vervoer dat zich op zo’n 600-700 meter van het ziekenhuis bevindt. Het project is een onderdeel van het plaatselijk duurzaam mobiliteitsbeleid. Dagelijks begeven zich 250-450 mensen naar het ziekenhuis door gebruik te maken van het openbaar vervoer die hopen om de afstand tussen beide punten gemakkelijk te overbruggen. Onder deze groep van mensen behoren individuen die bijzondere zorg nodig hebben zoals ouderen en mensen met een beperking.

Dit project omvat een autonome shuttle dienst met een hoge frequentie (minimaal om de 10 minuten een shuttle) die van 7 tot 21 uur operationeel is op het private terrein van de ziekenhuizen met een openbaar karakter, het impliceert dat het terrein ook toegankelijk is voor ander verkeer alsook derden die geen werknemer zijn van het ziekenhuis. De route over de openbare parking is aangegeven op de bijgevoegde kaart. Omdat er geen voorbehouden bedding voor de shuttle vastgelegd voorzien is, zal het voorgestelde systeem moeten navigeren tussen voetgangers, (elektrische) fietsen en gemotoriseerde voertuigen. Afhankelijk van welke technologie de inschrijver voorstelt, kunnen er infrastructurele aanpassingen geïmplementeerd worden om de complexiteit van het verkeer te reduceren – bijvoorbeeld externe camera’s, verkeerslichten, verkeersdrempels,.... Deze aanpassingen zullen uitgevoerd worden door en zal de verantwoordelijkheid zijn van AZ Maria Middelares. Het voertuig rijdt aan een snelheid van om en bij de15-20 km/uur.

Het voorgesteld voertuig dient een autonomie en oplaadtijd te hebben die past bij de beschreven use-case. Een discontinue dienst of een dienst na oproep ("on-call service") om de operationele tijd te optimaliseren kan worden toegepast, zolang front and back end integration en een gebruikersinterface opgenomen zijn in het voorstel. Een oproepknop bij de haltes, een GSM-app voor reservatie e.d. kunnen overwogen worden.

Het voertuig moet beschikken over een passagiersinterface via dewelke hebben dat navigatieinformatie gedeeld kan worden, alsook specifieke inhoud die door AZ Maria Middelares wordt aangeleverd.

Veiligheid is primordiaal bij het inzetten van autonome voertuigen. Daarom moet de autonome shuttle voldoen aan algemene veiligheidsnormen. Een opgeleide professional, medewerker van AZ Maria Middelares zonder specifieke vooropleiding die opgeleid wordt door de inschrijver – een steward of operator genoemd – zal in het voertuig aanwezig zijn wanneer het in gebruik is totdat er voldoende vertrouwen is in de werking ervan. Het doel is om na deze fase te kunnen overgaan naar een fase waarin de aanwezigheid van een steward of operator niet langer vereist is.

Ingesloten kan u een sitemap vinden van het beoogde shuttletraject op onze terreinen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium Technische en functionele specificaties / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Beoordelingscriterium Dienst na verkoop / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Beoordelingscriterium Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. Omzetcijfers van de afgelopen 3 jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Conformiteit met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) - Verordening (EU) 2016/679 van 27.4.2016 van het Europees Parlement en de Raad.

De overeenkomst in bijlage dient ingevuld en ondertekend en toegevoegd bij de offerte in het kader van de verplichtingen inzake GDPR.

2. Referentieprojecten

3. Beroep op draagkracht van derden.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeisen: Volledig ingevulde en ondertekende verwerkersovereenkomst, zie object in bijlage

2. De inschrijver dient ervaring te kunnen voorleggen in minimaal 3 referentieprojecten waarin een level 4 autonoom voertuig voor personenvervoer ontwikkeld en geïmplementeerd werd dat binnen de lokaal van toepassing zijnde veiligheidsprocedures en reglementering - daar waar het voertuig werd ingezet - veilig navigeert in een omgeving waarin verwacht kan worden dat voertuigen, voorwerpen en personen onvoorspelbaar op het traject van het voertuig verschijnen en waarbij het voertuig niet rijdt op sporen (zoals van een tram/trein) maar op een normaal wegdek en waarbij "normaal wegdek" geïnterpreteerd dient te worden als een conventioneel wegdek met relatief egale oppervlakken, zoals b.v asfalt, steen, beton of combinaties hiervan.

De inschrijver was hierbij minimaal verantwoordelijk voor: (i) -de volledige ontwikkeling van het voertuig gebruik makend van interne bedrijfsmiddelen; (ii) - de integratie van alle systeemcomponenten van het voertuig zoals aangeleverd door andere consortium partners of onderaannemers;(iii) - de volledige uitwerking van de software voor de automatische piloot die het voertuig toeliet om semi autonoom of volledig autonoom te rijden en hierbij de juiste beslissingen te nemen.

Bij elke referentie worden de contactgegevens opgegeven van (i) de opdrachtgevers en (ii) de voornaamste projectpartners. Deze kunnen door AZ Maria Middelares gecontacteerd worden ter verificatie van de aangeboden informatie.

Op vraag van AZ Maria Middelares organiseert de inschrijver een referentiebezoek.

3. Indien de inschrijver voor het voldoen aan de selectiecriteria zich wenst te beroepen op andere partijen (derden dan wel onderaannemers) dient hij aan te tonen dat hij over de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de opdracht zal beschikken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2019