Bauleistung - 231658-2022

Submission deadline has been amended by:  295685-2022
03/05/2022    S86

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten

2022/S 086-231658

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiających - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maja Morawska-Dębiec
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiających - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maja Morawska-Dębiec
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.erzeszow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych oraz montaż wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-I.271.24.84.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV, realizowane na podstawie 2 zadań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- PFU z załącznikami dla zadania I oraz Opis przedmiotu zamówienia dla zadania II, stanowiące załączniki do SWZ; -projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

3. Zgodnie z art. 68. ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania musi wynosi co najmniej 10%.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44212321 Wartehäuschen an Bushaltestellen
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Rzeszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV, realizowane na podstawie 2 zadań:

1)Zadanie I - przebudowa zatok: Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj-wybuduj na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie jej z Zamawiającym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie 30 zatok autobusowych. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji dla 30 przystanków i obejmuje m.in.:

1.wymiana krawężników na zatokach autobusowych na krawężniki profilowane peronowe (półokrągłe);2.wymiana nawierzchni na zatokach na betonowe3.przełożenie/wymiana chodników;4.przełożenie/wymiana ścieżek rowerowych;5.ułożenie kostki integracyjnej;6.ułożenie ścieków z 2 rzędów kostki betonowej/kamiennej w miejscach o spadkach podłużnych mniejszych niż 0,5% wzdłuż styku zatoki z jezdnią;7.kompletna przebudowa studni i wpustów kanalizacji deszczowej z zastosowaniem nowego wpustu i pierścienia odciążającego żelbetowego i nakrywy żelbetowej pod osadzenie kraty ściekowej;8.wymiana nawierzchni na szer. 1m styku z nową nawierzchnią zatoki;9.przebudowę fragmentów istniejących sieci na kolidujących odcinkach, na warunkach, jakie należy uzyskać od zarządcy sieci;10.przebudowa infrastruktury przystankowej, na warunkach, jakie należy uzyskać od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie11.możliwa wycinka zieleni oraz nowe nasadzenia;12.budowa kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku budowy 13.w przypadku konieczności: a.przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniających dostęp do terenów przyległych, b.przebudowa/budowa przejść dla pieszych c.budowa/przebudowa dróg dojazdowych, wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego, komunikacji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym, w stopniu zapewniającym przejezdność pojazdom odpowiadającym profilowi działalności tych osób i podmiotów

d.budowa/przebudowa oświetlenia drogowego,

e.budowa/przebudowa odwodnienia ulicznego wraz z urządzeniami oczyszczającymi wód opadowo-roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego wraz z budową włączenia tego odwodnienia do odbiorników tych wód na podstawie uzyskanych warunków, zgód od właścicieli/zarządców odbiorników

f.budowa elementów wynikających z potrzeb ochrony środowiska (np. budowa ekranów akustycznych) jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

14.urządzenia bezpieczeństwa ruchu wynikające z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu

a.elementy oznakowania pionowego i poziomego (wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu wynikających z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu),

b.bariery ochronne, balustrady,

c.wygrodzenia dla pieszych

15.budowa urządzeń systemu informacji pasażerskiej (budowa tablic pasażerskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną)

16.inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów.2)Zadanie II - dostawa i montaż wiat - Zamówienie polega na dostarczeniu i montażu 77 sztuk wiat przystankowych. Wiaty wykonane jako konstrukcja modułowa, jeden moduł to szerokość tylnej szyby. Wiaty o głębokości 1500 mm trzy-modułowe, wykonane z profili aluminiowych, 63 wiaty wyposażone w fotowoltaikę. Do zadań Wykonawcy będzie należało zdemontowanie istniejących pylonów przystankowych oraz ławek znajdujących się na przystankach (załącznik nr 2) oraz zamontowanie ich w miejscach wskazanych przez ZTM, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa.Wykonawca uwzględni w ofercie korzyści materialne wynikające z przejęcia materiałów rozbiórkowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest planowane do współfinansowania z Funduszy UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 - Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski. Projekt/program (nazwa): Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: cena ofertowa (brutto)-60%; okres rękojmi za wady i gwarancji-40%.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysokości do 2 126 360,55 PLN netto, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 139 Pzp .

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust.1 pkt 8 i 10 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw., które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1. wypełniony formularz OFERTA – stanowiący załącznik do SWZ;

3.2. wypełniony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy);

3.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy);

3.4. dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

3.4.1. odpis lub inf. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu oferta i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem pkt 3.4.2.

3.4.2. jeżeli w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.4.1. Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby;

3.4.3.pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

c) umocowanie nie wynika z pkt. 3.4.1 i 3.4.2

3.5. wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z rozdziałem IX SWZ;

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok:

4.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

4.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4.1.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pt 8 i 10 Pzp.

4.1.4. informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a)W zakresie prac projektowych:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą przebudowy lub budowy jednej zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego-dyblowanej lub wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni z betonu cementowego-dyblowanej.

b)W zakresie robót budowlanych:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie jednej zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego-dyblowanej.

c)W zakresie dostawy i montażu wiat przystankowych:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie z montażem lub budowie wiat przystankowych lub zadaszeń lub hal magazynowych lub produkcyjnych o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wyposażonych w instalację fotowoltaiczną, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

lub

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie z montażem lub budowie wiat przystankowych lub zadaszeń lub hal magazynowych lub produkcyjnych o konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 170 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla obiektów budowlanych, o wartości zamówienia nie mniejszej 30 000,00 zł brutto.

d) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi doświadczenie i uprawnienia budowlane*, tj.:

Projektant branży drogowej - posiadający:

•uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

•doświadczenie zawodowe w postaci wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie lub budowie jednej zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego - dyblowanej lub wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy drogi o nawierzchni z betonu cementowego - dyblowanej.

Kierownik budowy - posiadający:

•uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,

•doświadczenie zawodowe w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót zamówień, w których zakresie były roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie jednej zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego - dyblowanej.

Kierownik robót branży sanitarnej - posiadający:

•uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

•doświadczenie zawodowe w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej jednego zamówienia w zakresie sieci kanalizacji deszczowej.

Kierownik robót branży elektrycznej - posiadający:

•uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

•doświadczenie zawodowe w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót co najmniej jednego zamówienia w branży elektrycznej (w zakresie sieci).

Przebudowę lub budowę należy rozumieć...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

...zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Zamawiający uzna, iż warunki powyższe zostaną spełnione w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe zamówienie na roboty budowlane, usługę i dostawę w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót, usług i dostaw lub w ramach jednej umowy.Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1)zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2)zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

* Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

** Funkcję kierownik budowy lub kierownik robót należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający określa w następujący sposób spełnianie w/w warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- warunek, o którym mowa w lit. a) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną,

- warunek, o którym mowa w lit. b) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną,

- warunek, o którym mowa w lit. c) musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną,

- warunek, o którym mowa w lit. d) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 1.

-wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (określonych w Sekcji III1.3.a) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – ośw. wykonawcy;

-wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (określonych w Sekcji III1.3.b), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

-wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i...

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

2.Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

2.1Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2.1.1informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.1. pkt. 4.1.1 ogłoszenia.

2.1.2informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w sekcji III.1.1. pkt. 4.1.4. – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych;

2.2Dokument, o którym mowa w pkt 2.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt. 2.2. stosuje się. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 300 000,00 PLN na zasadach określonych w SWZ.

c.d. sekcji III.1.1.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w pkt 4.1 z wyjątkiem pkt 4.1.2 (grupa kapitałowa). 4.3.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia; 5.Warunek dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 6.Warunek dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. c.d. III.1.3. (..), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (określonych w sekcji III.1.3.c)oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – ośw wykonawcy; -wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w Sekcji III1.3.d),a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podst. do dysponowania tymi osobami.

Skróty: ośw.- oświadczenie/a, zaśw. - zaświadczenie/a, dok. – dokument/y

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2022