Usługi - 231690-2020

Submission deadline has been amended by:  290169-2020
19/05/2020    S97

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2020/S 097-231690

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Zarząd Służby Więziennej
Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 37A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-521
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kozłowski
E-mail: zzp@sw.gov.pl
Tel.: +48 226408516

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zp.sw.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Numer referencyjny: 8/20/TK
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64215000 Usługi telefonii internetowej (IP)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii całkowitej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii na łączu VPN / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia usterki / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Przyspieszenie / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/09/2020
Koniec: 14/09/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu liczby jednoczesnych połączeń oraz liczby minut rozmów w okresie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wartość umowy może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 100 %.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Odnośnie wypełnionego pkt II.2.7) ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wyjaśnia, iż precyzyjne zasady dotyczące świadczenia usług, zostały określone w § 6 projektu umowy pn.: „Termin obowiązywania umowy”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien przedłożyć dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej 2 usługi telefonii, z których każda była świadczona, co najmniej przez 24 m-ce i każda dotyczyła obsługi, co najmniej 4 000 terminali (użytkowników) telefonicznych IP, z czego co najmniej 1 usługa (oprócz spełnienia powyższych wymogów) dotyczy obsługi zlecenia obejmującego jednocześnie co najmniej 10 lokalizacji (rozumianych jako osobne budynki). Wartość każdej zrealizowanej usługi nie może być mniejsza od 400 000,00 PLN brutto.

W przypadku usługi, która jest w trakcie realizacji, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, część zamówienia w ramach takiej usługi, już faktycznie wykonana, spełnia wymogi Zamawiającego określone powyżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu zamówień należy załączyć dowody określające, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Warszawa, Centralny Zarząd Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, POLSKA, pokój nr 234.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie V SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składanych wraz z ofertą znajduje się w punkcie VI i XI SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w punkcie VII SIWZ.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 135 000 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

8. Zamówienie prowadzone jest w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w związku z art. 16 ust. 1 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez Zamawiającego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/05/2020