Usługi - 231768-2020

19/05/2020    S97

Polska-Warszawa: Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

2020/S 097-231768

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Jabłonowska
E-mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Tel.: +48 225055516

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: fundusz celowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającego

Numer referencyjny: ZP/04/20
II.1.2)Główny kod CPV
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji bezpieczeństwa oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania do dnia 31 grudnia 2023 r. dla urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego wymienionych w rozdziale III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 694 310.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
48730000 Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji bezpieczeństwa oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania do dnia 31 grudnia 2023 r. dla urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego wymienionych w rozdziale III pkt 1 SIWZ.

2. Dla wyszczególnionych w rozdziale III pkt 1 SIWZ urządzeń należy dostarczyć subskrypcje zapewniające minimalnie odnowienie oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania posiadanego przez zamawiającego, wymienionego poniżej:

2.1. Indicator of Compromise dla Fortianalyzer;

2.2. IPS, Antivirus, Webfiltering, Antispam, Botnet IP/Domain, Mobile Malware Service, FortiSandbox Cloud including Virus Outbreak and Content Disarm & Reconstruct Services, Application Control dla Fortigate;

2.3. Antivirus, Antispam, Virus Outbreak Protection, Identity Base Encription, DLP, Archiving dla Fortimail;

2.4. Forticare dla 100 urządzeń dla Fortimanager VM;

2.5. Antivirus, IPS, Webfiltering, File query, Sandbox Engine Updates dla Fortisandbox (urządzenia fizyczne i maszyna wirtualna);

2.6. Antivirus, Fortiweb Security Service, IP reputation dla Fortiweb.

3. Zamawiający wymaga dostarczenia gwarancji producenta z możliwością obsługi zgłoszeń w trybie 24/7. Za datę końcową ważności gwarancji należy przyjąć dzień 31 grudnia 2023 r.

4. Dla urządzeń posiadających dyski twarde (Fortianalyzer 1000 E, Fortigate 600 D, Fortigate 3000 D, Fortimail 400 E, Fortisandbox 1000 D, Fortiweb 1000 E) Zamawiający wymaga dostarczenia usługi pozwalającej pozostawić urządzenie lub dysk twardy urządzenia u zamawiającego w sytuacji awarii. Za datę końcową usługi należy przyjąć dzień 31 grudnia 2023 r.

5. Dla urządzeń Fortigate 60 E zamawiający wymaga dostarczenia usługi serwisowa zapewniająca w przypadku awarii wymianę lub udostępnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Usługa ma być realizowana w miejscu instalacji urządzenia przez certyfikowanego inżyniera, który wykona demontaż uszkodzonego urządzenia, zamontuje, podłączy i uruchomi nowe urządzenie oraz zainstaluje odpowiednią wersję OS i ostatnią kopię konfiguracji dostarczoną przez użytkownika. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń odbywa się w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim. Czas reakcji na zgłoszenie wynosi nie więcej niż 1 godzina. Czas przyjazdu inżyniera wraz z urządzeniem zastępczym wynosi nie więcej niż w 24 godzin od reakcji na zgłoszenie. Usługa musi być realizowana przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Za datę końcową usługi należy przyjąć dzień 31 grudnia 2023 r.

6. Subskrypcje oferowane przez wykonawcę powinny być dostarczone i konserwowane przez autoryzowanego partnera wobec producenta oferowanych subskrypcji, przez okres ich trwania.

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace:

— związane z kierowaniem realizacją zamówienia w szczególności w zakresie współpracy z zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją umowy.

W sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy musi wynikać z zakresu obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy subskrypcji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 694 310.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, takich jak: nadzór nad terminową realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 47 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1.1. którzy wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy tj.:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny wstępnej na podstawie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) złożonego przez wykonawcę, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w SIWZ zgodnie z ustawą wraz z aktami wykonawczymi. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia ww. warunki.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu określenia spełniania warunków w tym zakresie.

Cd. III.1.1)

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

9. Warunek określony w pkt 1.1. powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

10. W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD dostępny na stronie http://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów, przy czym zaleca się stosowanie formatu .pdf. Zaleca się stosowanie narzędzia ESPD. Jednolity dokument, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na platformie zakupowej Marketplanet i na stronie internetowej zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że Instrukcja wypełniania JEDZ jest dostępna na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf).

Uwaga: wypełniając JEDZ w zakresie części IV: Kryteria kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Zamawiający zastrzega*, że w części III sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

— przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181–188 Kodeksu karnego,

— przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218–221 Kodeksu karnego,

— przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).

* Na podstawie „Instrukcji wypełniania Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. III.1.1)

W związku z tym, że zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp, wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w części III sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.

W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, wykonawca zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów oraz dołącza do oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt 4, potwierdzające spełnienie przez nie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby i w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3 SIWZ. Usługi powinny być wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 4 do SIWZ;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej:

— 1 usługę polegające na dostarczeniu subskrypcji oprogramowania zabezpieczającego, o wartości minimum 500 000 PLN brutto.

W przypadku, gdy ww. zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić usługi, o których mowa powyżej.

Cd. III.1.1)

e) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Ponadto wykonawca złoży oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, który powoła się na zasoby innych podmiotów, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego – powinien złożyć dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby, dowody należytego wykonania zamówień (np. referencje) w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku.

5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda wskazania w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów wystawionym przez podmiot je udostępniający: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz usług potwierdzający spełnianie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3 SIWZ. Usługi powinny być wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie, w szczególności referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić według załącznika nr 4 do SIWZ.

Cd. III.1.1)

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który je udostępnił, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odrębnie. JEDZ musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument JEDZ w formie elektronicznej, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego – wykonawca składa dokumenty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzające brak podstaw do wykluczenia każdego z nich odrębnie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki na jakich zamawiający zawrze umowę z wykonawcą zostały przedstawione w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ).

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet, zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ Informacje o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów. Minimalne wymagania sprzętowe. Wybór ikony „Złóż ofertę” oznacza złożenie oferty zgodnie z przepisami ustawy. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Kolejowa 19, 01-217 Warszawa, POLSKA, pokój nr 311 (III piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Ofertę należy złożyć na platformie na adres: (https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi pt. dostarczenia subskrypcji, gwarancji producenta i usług towarzyszących dla urządzeń firmy Fortinet będących w posiadaniu zamawiającego” w zakładce „Oferty".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 24aa ustawy. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III i w załączniku nr 5 do SIWZ, winna być umieszczona w ofercie na platformie zakupowej Marketplanet, wyrażona w PLN i zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto należy podać łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Powinna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020