Usługi - 231897-2014

Wyświetl widok skrócony

10/07/2014    S130

Belgia-Bruksela: Zamówienie na usługi wsparcia technicznego platformy UE poświęconej koegzystencji ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi

2014/S 130-231897

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, SRD.2 — Finanse
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=563

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zamówienie na usługi wsparcia technicznego platformy UE poświęconej koegzystencji ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących zadań:
zadanie A — wsparcie prac platformy:
zestawienie odpowiednich dokumentów i dobrych praktyk:
wykonawca zapewni wsparcie dla członków platformy w określaniu i gromadzeniu przykładów dobrych praktyk w zakresie ograniczania i/lub unikania konfliktów ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi oraz przykładów udanej koegzystencji ludzi z tymi zwierzętami.
Pomoc w zakresie planu działań informacyjnych platformy:
wykonawca udzieli pomocy Komisji i członkom platformy w sporządzeniu projektu planu działań informacyjnych dla platformy, który zostanie rozesłany za pomocą sieci członkowskiej patronackich grup zainteresowanych stron, które tworzą platformę.
Wykonawca zaplanuje i przygotuje układ graficzny 4-stronicowej ulotki z aktualnymi informacjami na temat platformy we wszystkich językach urzędowych UE z wyjątkiem maltańskiego i irlandzkiego. Ulotki zostaną wydrukowane przez Komisję Europejską.
Zadanie B — centrum zasobów platformy:
jest to internetowe centrum zasobów zawierające oryginalne informacje lub informacje niedostępne w wersji elektronicznej w innych miejscach (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z praw autorskich). W centrum zasobów nie powiela się dostępnych zasobów z innych źródeł, ale umieszcza się łącza internetowe do nich.
Wykonawca zaktualizuje witrynę internetową poświęconą dużym zwierzętom mięsożernym i należącą do grupy witryn DG ds. Środowiska o tematyce przyrodniczej oraz będzie ją utrzymywał wyłącznie z wykorzystaniem technik, za pomocą których ją stworzono (tylko strony statyczne bazujące na HTML).
Sekcja często zadawanych pytań:
wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie sekcji często zadawanych pytań w witrynie internetowej w zakresie pytań dotyczących najlepszych praktyk i porad w sprawach konfliktu ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi.
Regularny biuletyn elektroniczny:
wykonawca będzie przygotowywać comiesięczne biuletyny elektroniczne rozsyłane do członków platformy, zawierające wiadomości na temat ostatnich wydarzeń w pracach wewnętrznych platformy oraz zapytania o informacje i odpowiedzi udzielone przez członków platformy. Fragmenty biuletynu mogą być również publikowane w ukazujących się co dwa miesiące aktualizacjach treści witryny internetowej. Kolejne numery biuletynu będą rozsyłane przez DG ds. Środowiska do członków platformy.
Zadanie C — zebrania:
zebrania roczne:
roczne 1-dniowe zebranie platformy będzie służyło 2 celom: 1) podsumowanie postępów dokonanych w obszarze zadań tematycznych i zaproszenie członków do zgłaszania informacji zwrotnych, oraz 2) możliwości nawiązywania kontaktów pomiędzy członkami platformy. Wykonawca będzie musiał przygotować listę osób zaproszonych, program i dokumenty dotyczące zebrania, zapewnić obecność specjalistów z doświadczeniem w stymulowaniu dyskusji na temat konfliktów ludzi z dużymi zwierzętami mięsożernymi oraz sporządzić protokół z zebrania.
Warsztaty:
uczestnicy platformy wybiorą maksymalnie 2 tematyczne/regionalne warsztaty, które powinny zostać zorganizowane w państwach członkowskich. Wykonawca zapewni wsparcie dla Komisji i członków platformy w zakresie tych warsztatów na warunkach podobnych do tych określonych dla zebrania rocznego, czyli przewidujących przygotowanie programu i dokumentów dotyczących zebrania oraz zapewnienie specjalistów, którzy będą stymulować dyskusje.
Komisja zapewni miejsce zebrania rocznego w Brukseli. Warsztaty odbędą się w miejscach uzgodnionych przez członków platformy, którzy pokryją wszelkie powiązane koszty. W zamówieniu nie przewiduje się pokrycia wydatków za podróż ani posiłki podczas spotkań.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Jedna umowa na okres 12 miesięcy, z możliwością 2-krotnego wznowienia (całkowity czas trwania: 36 miesięcy).
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 140 000 i 150 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 2
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. dokumentacja przetargowa. Zob. art. 1.4 projektu umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. dokumentacja przetargowa. Zob. pkt 1.3 i 1.4 specyfikacji zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. dokumentacja przetargowa. Zob. pkt 1.1 i 1.6 specyfikacji zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. dokumentacja przetargowa. Zob. pkt 2.3.1 specyfikacji zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. dokumentacja przetargowa. Zob. pkt 2.3.2 specyfikacji zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Jakości proponowanej metodologii. Waga 40

2. Organizacji pracy. Waga 40

3. Jakości środków kontroli. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ENV.B.3/SER/2014/0036.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.9.2014 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.9.2014 - 10:30

Miejscowość:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bruksela, BELGIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć (bez zwrotu kosztów) 1 przedstawiciel każdego oferenta (z dowodem tożsamości). Nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w sesji otwarcia ofert należy przesłać z wyprzedzeniem na adres: env-tenders@ec.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
Specyfikację przetargową i dokumenty dotyczące niniejszego przetargu można pobrać z serwisu eTendering, wykorzystując link podany w pkt I.1.
Specyfikacja zamówienia może być uzupełniana dodatkowymi informacjami i/lub sprostowaniami bądź pytaniami i odpowiedziami. W takiej sytuacji informacja zostanie opublikowana najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Dlatego uprasza się o regularne odwiedzanie wspomnianej witryny internetowej. Dokumenty będą widoczne i dostępne do pobrania, lecz osoby, które „zarejestrują się” do przetargu poprzez dodanie swojego adresu poczty elektronicznej i hasła, automatycznie otrzymają informację o wszystkich ewentualnych opublikowanych zmianach (dodatkowych dokumentach, odpowiedziach na zadane pytania itd.).
Komisja nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli oferenci nie zapoznają się z dodatkowymi informacjami przed złożeniem oferty.

Należy zwrócić uwagę, że przetarg opublikowano wcześniej we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym w Dz.U. 2014/S 34-054570 z 18.2.2014 pod tytułem „Wsparcie techniczne platformy UE poświęconej dużym zwierzętom mięsożernym” z budżetem 450 000 (150 000 x 3) EUR.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.6.2014