Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Lucrări - 231901-2014

Afișează vizualizare compactă

10/07/2014    S130    Parlamentul European - Lucrări - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Lucrări de extindere a sălii de conferinţă a sediului Casei Jean Monnet din Bazoches-sur-Guyonne şi lucrări de reabilitare a proprietăţii

2014/S 130-231901

Anunț de participare

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg, clădirea Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: Unităţii pentru contracte şi achiziţii publice
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=573

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Lucrări de extindere a sălii de conferinţă a sediului Casei Jean Monnet din Bazoches-sur-Guyonne şi lucrări de reabilitare a proprietăţii.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Casa Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne, Franţa.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Lucrările vizează creşterea capacităţii sălii de conferinţă şi dotarea acesteia cu un spaţiu comun şi cu un subsol (bucătărie pentru personalul însărcinat cu serviciile de catering). În acelaşi timp, vor fi reabilitate casa de ţară, porumbarul, gardul şi accesul la locaţie. Perioada de executare a lucrărilor este de 210 zile lucrătoare (excluzând intemperiile justificate în mod corespunzător prin orice mijloc şi aprobate de Parlamentul European) începând de la aprobarea de către Parlamentul European a calendarului menţionat anterior.
În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contractului semnat de ambele părţi, contractantul va elabora un calendar detaliat pentru toate lucrările, care va fi depus la Parlamentul European.
După aprobarea de către Parlamentul European a acestui calendar, acesta va deveni contractual şi, dacă este cazul, va fi utilizat ca bază de referinţă pentru aplicarea de penalizări pentru întârzieri.
Parlamentul European îşi rezervă dreptul de a suspenda în orice moment execuţia lucrărilor care fac obiectul contractului. Această suspendare va fi notificată contractantului prin corespondenţă recomandată cu confirmare de primire şi nu poate depăşi o durată maximă cumulată de 60 de zile lucrătoare; în cazul depăşirii acestei perioade contractantul poate solicita compensaţii.
Executarea contractului va începe numai după semnarea contractului.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45000000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: da
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
210 zile lucrătoare.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 300 000 și 1 400 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 210 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Înainte de semnarea contractului, trebuie constituită o garanţie irevocabilă, necondiţionată şi plătibilă la prima cerere echivalentă cu 10 % din valoarea totală a contractului în euro, atestată printr-o scrisoare de garanţie emisă de o bancă, de o instituţie financiară sau de o terţă parte aprobată de contabilul Parlamentului European. Cererile de plată emise de contractant vor fi admisibile numai dacă acesta a prezentat Parlamentului European dovada constituirii garanţiei bancare. Toate costurile legate de această garanţie vor fi suportate de contractant.
Garanţia va fi restituită la cererea contractantului în cele 60 de zile ulterioare recepţiei finale a lucrărilor executate conform comenzii definitive plasate de Parlamentul European în baza acestui contract.
Cu toate acestea, termenul-limită de eliberare a garanţiei de bună execuţie poate fi suspendat dacă Parlamentul European consideră necesară realizarea de verificări suplimentare sau amânarea eliberării garanţiei din cauza unei comenzi sau a mai multor comenzi neonorate la momentul expirării contractului.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
1. Preţul este fix şi nu face obiectul unei revizuiri pe parcursul întregii durate a contractului.
2. Preţul este fix şi acoperă toate cheltuielile suportate de contractant pentru executarea acestui contract. În funcţie de oferta contractantului, preţul este de ................. EUR, fără TVA.
3. Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în conformitate cu acest articol. Plăţile vor fi efectuate numai în cazul în care contractantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale până la data trimiterii cererii de plată.
4. Procedurile de facturare sunt următoarele:
— facturile vor fi emise pe baza unor rapoarte periodice privind progresul, în ultima zi a unei perioade date, incluzând detalii privind volumul de lucrări realizate în această perioadă şi calculate cu ajutorul devizului de cantităţi şi preţuri specificate de contractant în oferta sa. Această perioadă trebuie să aibă o durată de cel puţin 1 lună;
— rapoartele privind progresul trebuie aprobate de coordonatorul de proiect şi anexate la factură;
— pentru etapa finală a lucrărilor, factura este întocmită pe baza unui cont final detaliat şi a raportului tehnic, aprobate de coordonatorul de proiect.
Sumele datorate pentru executarea acestui contract pot fi plătite în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de plată corespunzătoare.
Pentru informaţii suplimentare, a se consulta proiectul de contract, articolul I.3 – Preţ şi plată.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Grupurile de operatori economici sunt autorizate să depună oferte cu condiţia să garanteze că membrii lor sunt responsabili individual şi solidar. Aceasta poate implica o entitate cu sau fără personalitate juridică: un consorţiu, un acord privat sau orice altă formă de cooperare corespunzătoare. Parlamentul European îşi rezervă dreptul de a solicita ca grupul căruia îi va fi atribuit contractul să îşi asume, înainte de semnarea contractului, o formă juridică specifică dacă aceasta este necesară pentru buna executare a contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: da
Descrierea condițiilor speciale: A se consulta articolul I.13 – Alte dispoziţii administrative generale ale proiectului de contract.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Parlamentul European solicită ofertanţilor să deţină autorizaţiile administrative necesare pentru derularea activităţilor implicate în contract în conformitate cu dreptul naţional.
În special, Parlamentul European solicită următoarele autorizaţii:
— înregistrare în registrul comerţului şi al companiilor;
— „extrait K bis” emis de tribunalul de comerţ francez competent sau orice alt certificat echivalent emis de o autoritate judiciară sau administrativă din ţara în care acesta este înregistrat.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — fişa de informaţii financiare din directorul electronic specificat în prezentul anunţ, pentru ultimele 2 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise;
— copie a conturilor de profit şi pierdere, publicate în raportul anual sau auditate şi, în lipsa acestei obligaţii, certificate cu exactitate şi cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, pentru cel puţin ultimele 2 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise, specificând cifra de afaceri şi excedentul brut de exploatare;
— dovada unei asigurări valabile de risc profesional.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — o cifră de afaceri minimă anuală de 2 000 000 EUR realizată în domeniul acoperit de contractul care urmează să fie atribuit pe parcursul ultimelor 2 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise;
— asigurare de risc profesional;
— excedent brut de exploatare pozitiv pe parcursul ultimelor 2 exerciţii financiare pentru care conturile au fost închise.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— CV-urile experţilor şi ale tehnicienilor şi, în special, ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor;
— o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, indicând valorile, datele şi locaţiile; lista va trebui să fie însoţită de certificate de bună execuţie, care să ateste dacă respectivele lucrări au fost finalizate în mod corespunzător la un bun standard profesional;
— o descriere a reţelei de livrare a materialelor, a echipamentelor tehnice şi a instrumentelor utilizate de companie pentru executarea contractului;
— certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic se conformează cu standardele de asigurare a calităţii legate de sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene în materie şi care au fost certificate de organisme acreditate. În lipsa acestor certificate sau în cazul imposibilităţii obţinerii acestora în termenele stabilite, Parlamentul European va accepta, de asemenea, alte dovezi privind măsuri echivalente de asigurare a calităţii furnizate de ofertanţi;
— certificate întocmite de organisme independente care să ateste că ofertantul se conformează cu sistemele sau standardele de management de mediu legate de sistemul de management de mediu şi de audit al UE („EMAS”) sau de alte standarde de management de mediu bazate pe standarde europene sau internaţionale în domeniu şi care au fost elaborate de organisme acreditate. Parlamentul European recunoaşte certificatele echivalente emise de organisme stabilite în alte state membre. Acesta acceptă, de asemenea, alte dovezi privind măsuri echivalente de management de mediu furnizate de ofertant.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— 3 sau mai multe proiecte de lucrări, similare cu lucrările care fac obiectul acestui contract, fiecare cu o valoare de cel puţin 1 500 000 EUR, realizate în ultimii 5 ani;
— o echipă de experţi cu experienţă în materie de lucrări similare celor care fac obiectul acestui contract, care să includă cel puţin 5 persoane, dintre care coordonatorul de proiect trebuie să deţină, ca cerinţă minimă, 5 ani de experienţă atestată în gestionarea de proiecte similare celor care fac obiectul acestui contract. Ceilalţi membri ai echipei trebuie să aibă experienţă de cel puţin 5 ani în profesia legată de sarcinile acestora din cadrul acestui proiect;
— să fie autorizat în conformitate cu standardul de management al calităţii ISO 9001 sau cu un standard echivalent sau, în cazul în care nu deţine niciun fel de certificare din partea unui organism autorizat, o declaraţie solemnă care să ateste să deţine un sistem de calitate intern echivalent;
— să fie autorizat în conformitate cu standardul de management de mediu EMAS sau cu un standard echivalent sau, în cazul în care nu deţine niciun fel de certificare din partea unui organism autorizat, o declaraţie solemnă care să ateste să deţine un sistem de calitate intern echivalent;
— să dispună de o reţea de livrare a echipamentelor şi de un parc de utilaje pentru a asigura executarea sarcinilor în următoarea ţară: Franţa, regiunea: Île-de-France.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06A40-2014-M023.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2013/S 145-251149 din 27.7.2013

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
8.9.2014
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 270 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.9.2014

Locul:

clădirea Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg, LUXEMBURG.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Poate participa maximum 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant. Pentru a permite pregătirea legitimaţiilor de acces, ofertanţii sunt rugaţi să transmită prin e-mail sau prin fax la adresa sus-menţionată, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de deschiderea ofertelor, numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii reprezentanţilor. Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să deţină un document valabil de identificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Parlamentul European va organiza o singură vizită pe teren obligatorie la Casa Jean Monnet. Pot participa maximum 2 reprezentanţi din partea fiecărei companii. Pentru a permite pregătirea legitimaţiilor de acces, ofertanţii sunt rugaţi să transmită prin e-mail sau prin fax la adresa menţionată mai jos, până la 15.7.2014, numele companiei şi numele, funcţia, numărul cărţii de identitate şi data naşterii participanţilor. Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să deţină un document valabil de identificare.
Parlamentul European va preciza, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii, procedurile de acces şi data şi locaţia întâlnirii.
Parlamentul European va întocmi un raport la sfârşitul vizitei pe teren, care va fi anexat la documentul care furnizează informaţiile suplimentare de mai jos. Eventualele cheltuieli de călătorie aferente vizitei pe teren vor fi suportate de către ofertanţi şi nu vor fi rambursate de către Parlamentul European.
Participarea la vizita pe teren este obligatorie: numai persoanelor care participă li se va permite să depună oferte. Participarea la vizita pe teren va fi atestată prin semnarea registrului de prezenţă.

Pentru informaţii suplimentare privind această invitaţie la licitaţie, ofertanţii pot adresa întrebări, în scris, înainte de 31.8.2014, prin intermediul următorului site: https://etendering.ted.europa.eu

Referinţa acestei proceduri: 06A40-2014-M023.
Parlamentul European nu va răspunde întrebărilor adresate oral sau cererilor depuse după termenul-limită.
Întrebările primite şi răspunsurile corespunzătoare vor fi trimise prin acelaşi mijloc.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele stabilite de Tribunalul Uniunii Europene.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Grefa Tribunalului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30.6.2014