Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Pomagajte nam izboljšati spletišče TED in izpolnite našo kratko anketo.

Gradnje - 231901-2014

Prikaži skrčeni pogled

10/07/2014    S130    Evropski parlament - Gradnje - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Dela za razširitev konferenčne sobe na lokaciji Hiše Jean Monnet v Bazoches-sur-Guyonne in prenova objekta

2014/S 130-231901

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: plateau de Kirchberg, stavba Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2929
Država: Luksemburg
V roke: Enota za pogodbe in javna naročila
E-pošta: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Telefaks: +352 4300-23570

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://europarl.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=573

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Dela za razširitev konferenčne sobe na lokaciji Hiše Jean Monnet v Bazoches-sur-Guyonne in prenova objekta.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Gradnje
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hiša Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne, Francija.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Namen del je povečati kapaciteto konferenčne sobe in jo opremiti s skupnim prostorom in kletjo (kuhinja za strežbo). Hkrati je treba obnoviti podeželsko hišo, golobnjak, ograjo in dostop do lokacije. Obdobje izvedbe del je 210 delovnih dni (brez upoštevanja slabih vremenskih razmer, ki jih je treba ustrezno dokazati, Evropski parlament pa mora to odobriti) in Evropski parlament mora odobriti navedeni razpored.
Izvajalec mora v 10 dneh od prejema obojestransko podpisane pogodbe pripraviti podroben seznam za vsa dela, ki ga predloži Evropskemu parlamentu.
Ko Evropski parlament ta časovni razpored odobri, postane obvezujoč in, če je primerno, se ga uporablja kot podlaga za odmero kazni v primeru zamud.
Evropski parlament si pridržuje pravico, da kadar koli prekine izvajanje del v okviru naročila. Izvajalec bo o tej prekinitvi obveščen s priporočenim pismom, s potrdilom o prejemu, in ne sme preseči skupnega trajanja do 60 delovnih dni; izvajalec lahko po tem obdobju zahteva odškodnino.
Izvajanje naročila se bo začelo šele po podpisu pogodbe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

45000000

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: da
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
210 delovnih dni.
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 1 300 000 in 1 400 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
v dneh: 210 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Nepovratno, brezpogojno jamstvo, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % skupne vrednosti naročila v eurih, potrjeno z jamstveno izjavo banke, finančne ustanove ali tretje strani, ki jo potrdi računovodja Evropskega parlamenta, je treba zagotoviti pred podpisom pogodbe. Zahtevki za plačilo, ki jih izda izvajalec, bodo odobreni le pod pogojem, da je bilo Evropskemu parlamentu predloženo potrdilo o zagotovitvi bančnega jamstva. Vse stroške v zvezi z jamstvom bo kril izvajalec.
Jamstvo bo sproščeno na zahtevo izvajalca 60 dni po končnem prevzemu del, izvedenih v skladu s končnim naročilom, ki ga je izdal Evropski parlament v okviru te pogodbe.
Rok za sprostitev jamstva za dobro izvedbo pa se lahko zadrži, če Evropski parlament oceni, da je to potrebno za izvedbo dodatnih pregledov, ali pa se sprostitev jamstva odloži, če katero izmed naročil ob izteku pogodbe še ni zaključeno.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
1. Cena je fiksna, brez možnosti sprememb v celotnem obdobju trajanja naročila.
2. Cena je fiksna in zajema vse stroške, ki jih nosi izvajalec za izvedbo naročila. Glede na ponudbo izvajalca je cena ................. EUR brez DDV.
3. Plačila za to naročilo bodo izvedena v skladu s tem členom. Plačila bodo izvedena, če bo izvajalec izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do datuma pošiljanja zahtevka za plačilo.
4. Postopki izdaje računov so sledeči:
— računi bodo temeljili na periodičnih poročilih o napredku, sestavljenih zadnjega dne v danem obdobju, ki navajajo količino opravljenega dela v tem času in so izračunani z uporabo predizmer in predračuna ter cen, ki jih je izvajalec navedel v svoji ponudbi. Ta obdobja morajo biti dolga vsaj 1 mesec,
— poročila o napredku mora odobriti vodja projekta in morajo biti priložena računu,
— za zadnjo fazo dela se račun pripravi na podlagi končnega podrobnega obračuna in tehničnega poročila, ki ju odobri vodja projekta.
Plačila za izvajanje naročila bodo izvedena v 60 koledarskih dneh od dneva prejetja zadevnega zahtevka za plačilo.
Za nadaljnje informacije glej osnutek pogodbe, člen I.3 – Cena in plačilo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo skupine gospodarskih subjektov pod pogojem, da zagotovijo solidarno odgovornost vseh članov. To lahko vključuje subjekt z ali brez pravne osebnosti: konzorcij, zasebni sporazum ali katero koli drugo ustrezno obliko sodelovanja. Evropski parlament si pridržuje pravico, da od skupine, kateri bo oddano naročilo, pred podpisom pogodbe zahteva prevzem specifične pravne oblike, če je to potrebno za zadovoljivo izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: da
Opišite posebne pogoje: glej člen I.13 – Druge splošne upravne določbe osnutka pogodbe.
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Evropski parlament zahteva od ponudnikov, da imajo upravna dovoljenja, potrebna za opravljanje dejavnosti iz tega naročila v skladu z nacionalno zakonodajo.
Evropski parlament zahteva zlasti naslednja pooblastila:
— vpis v trgovski register in register podjetij,
— „extrait K bis“, ki ga izda ustrezno francosko trgovsko sodišče ali drugo enakovredno potrdilo, ki ga izda sodni ali upravni organ v državi, v kateri je registriran.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: — obrazec za finančne podatke v elektronski datoteki, navedeni v nadaljevanju, za zadnji 2 poslovni leti, za kateri so bili zaključeni računi,
— kopija izkazov poslovnega izida, objavljenih v letnem poročilu in revidiranih ali, če to ni obvezno, overjenih s strani zastopnika ponudnika, za najmanj 2 zadnji poslovni leti, za kateri so bili zaključeni računi, z navedbo prometa in bruto operativnega presežka,
— dokazilo o veljavnem zavarovalnem kritju poklicnega tveganja.
Najnižje ravni morebitnih standardov: — minimalni letni promet v višini 2 000 000 EUR na področju, ki ga zajema naročilo, ki bo oddano, v zadnjih 2 poslovnih letih, za kateri so bili zaključeni računi,
— zavarovalno kritje poklicnega tveganja,
— pozitivni bruto operativni presežek v zadnjih 2 obračunskih letih, za kateri so bili zaključeni računi.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
— življenjepisi strokovnjakov in tehnikov ter zlasti oseb, odgovornih za zagotavljanje storitev ali izvedbo del,
— seznam del, izvedenih v zadnjih 5 letih, s podatki o njihovih vrednostih, datumih in lokacijah; seznamu je treba priložiti potrdila o zadovoljivi izvedbi, ki navajajo, da je bilo naročilo ustrezno in strokovno izvedeno,
— opis dobavne mreže za materiale, tehnično opremo in orodja, ki jih bo podjetje uporabilo za izvedbo naročila,
— potrdila, ki jih pripravijo neodvisni organi, ki potrjujejo, da gospodarski subjekt izpolnjuje standarde zagotavljanja kakovosti v zvezi s sistemi zagotavljanja kakovosti na podlagi serije evropskih standardov na področju, in ki so jih potrdili priznani organi. Če ponudniki nimajo teh potrdil ali jih ne morejo pridobiti v določenem časovnem obdobju, bo Evropski parlament sprejel tudi druga dokazila o enakovrednih ukrepih zagotavljanja kakovosti, ki jih zagotovijo le-ti,
— potrdila neodvisnih organov, ki dokazujejo, da ponudnik izpolnjuje standarde okoljskega ravnanja ali sisteme v zvezi s sistemom EU za okoljsko ravnanje in presojo („EMAS“) ali druge standarde okoljskega ravnanja na podlagi evropskih ali mednarodnih standardov na področju, ki so jih pripravili priznani organi. Evropski parlament bo priznal enakovredna potrdila organov, ustanovljenih v drugih državah članicah. Sprejel bo tudi druga dokazila ponudnika ali ustrezne ukrepe v zvezi z okoljskim ravnanjem.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
— vsaj 3 gradbeni projekti, izvedeni v zadnjih 5 letih in podobni gradnjam iz tega naročila, vsak v vrednosti vsaj 1 500 000 EUR,
— ekipa strokovnjakov z izkušnjami s podobnimi gradnjami, kot jih zajema to naročilo, ki vključuje vsaj 5 oseb, pri čemer ima vodja projekta najmanj 5 let dokazanih izkušenj z vodenjem podobnih projektov, kot jih zajema to naročilo. Drugi člani ekipe morajo imeti najmanj 5 let izkušenj v poklicu, povezanem z njihovimi nalogami v okviru tega projekta,
— certifikat v skladu s standardom za upravljanje kakovosti ISO 9001 ali enakovreden ali, če nimajo certifikata odobrenega organa, formalna izjava, ki potrjuje, da imajo vzpostavljen enakovreden notranji sistem kakovosti,
— potrdilo v skladu s standardom za okoljsko ravnanje EMAS ali enakovredno ali, če nimajo potrdila odobrenega organa, formalna izjava, ki potrjuje, da imajo vzpostavljen enakovreden notranji sistem kakovosti,
— dobavna mreža za opremo in zaloga orodij, ki zagotavlja izvedbo nalog v naslednji državi: Francija, regija: Île-de-France.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
06A40-2014-M023.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Druge prejšnje objave

Številka obvestila v UL: 2013/S 145-251149 z dne 27.7.2013

IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.9.2014
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 270 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 12.9.2014

Kraj:

Stavba Konrad Adenauer, plateau de Kirchberg, 2929 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: udeleži se lahko največ 1 predstavnik na ponudnika. Da bi pripravili vašo dovolilnico, vas prosimo, da vsaj 2 delovna dneva pred odpiranjem pošljete vaše podatke, in sicer naziv podjetja ter ime, položaj, št. osebne izkaznice in datum rojstva vašega zastopnika, po e-pošti ali faksu na zgoraj navedeni naslov. Vaš zastopnik mora imeti veljaven osebni dokument.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Evropski parlament bo organiziral en obvezen obisk lokacije v Hiši Jean Monnet. Udeležita se lahko največ 2 zastopnika na podjetje. Da bi pripravili vašo dovolilnico, vas prosimo, da do 15.7.2014 pošljete vaše podatke, in sicer naziv podjetja ter ime, položaj, št. osebne izkaznice in datum rojstva sodelujočih, po e-pošti ali faksu na spodaj navedeni naslov. Vaši zastopniki morajo imeti veljavne osebne dokumente.
Evropski parlament vam bo v 2 dneh od datuma prejema zahtevka posredoval postopke dostopa in datum ter lokacijo sestanka.
Evropski parlament bo ob koncu obiska lokacije pripravil poročilo, ki bo priloženo dokumentu, ki navaja spodaj navedene dodatne informacije. Vse potne stroške v zvezi z obiskom lokacije bodo krili ponudniki in jih Evropski parlament ne bo povrnil.
Ogled lokacije je obvezen: oddaja ponudbe bo dovoljena samo subjektom, ki se udeležijo obiska lokacije. Podpis v registru udeležencev bo služil kot dokazilo o udeležbi.

Za dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko oddate vprašanja, v pisni obliki, do 31.8.2014 prek naslednje spletne strani: https://etendering.ted.europa.eu

Referenčna številka tega postopka: 06A40-2014-M023.
Evropski parlament po tem datumu ne bo odgovoril na ustna ali pisna vprašanja.
Prejeta vprašanja in ustrezni odgovori bodo poslani prek iste platforme.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: roki Splošnega sodišča Evropske unije.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Prijavni urad Splošnega sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30.6.2014