Доставки - 231901-2021

07/05/2021    S89

Бeлгия-Брюксел: Производство, варианти за приоритетно закупуване и доставка на ваксини срещу Covid-19, включително ваксини, адаптирани към вариантите на SARS-CoV-2, и педиатрични формулации на такива ваксини за държавите — членки на ЕС

2021/S 089-231901

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: B232 5/P047
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: sante-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Производство, варианти за приоритетно закупуване и доставка на ваксини срещу Covid-19, включително ваксини, адаптирани към вариантите на SARS-CoV-2, и педиатрични формулации на такива ваксини за държавите — членки на ЕС

II.1.2)Основен CPV код
33651600 Ваксини
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на този търг са производството, вариантите за приоритетно закупуване и доставката на ваксини, базирани на mRNA, срещу Covid-19, разработени и произведени от BioNTech-Pfizer, за участващите държави членки и адаптирани ваксини за варианти на SARS-CoV-2 и педиатрични формулации на такива ваксини.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651600 Ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Моля, вижте точка II.1.4) от настоящото обявление.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: В съответствие с поканата за преговори / Тежест: 90
Цена - Тежест: 10
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималната стойност на договора, предоставена в точка II.1.7), няма да бъде посочена в обявлението за възлагане на поръчка поради член 163, параграф 3 от Финансовия регламент. Поради това стойността, посочена в раздели II.1.7) и V.2.4), следва да не се взема под внимание.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • отсъствие на конкуренция по технически причини
  • Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Обяснение:

Понастоящем изглежда, че BioNTech/Pfizer е единственият кандидат, който може да достави надеждно много голям брой дози, произведени в рамките на ЕС, на ефективна, безопасна и адаптивна ваксина, осигуряваща имунитет срещу SARS-CoV-2.

В допълнение към това Комисията трябва да осигури покупката на ваксината предварително, за да получи навременна доставка, което е съществено условие за организирането на мащабна кампания за ваксиниране.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/05/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Pfizer Inc.
Град: New York
код NUTS: US United States
Държава: Съединени щати
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: BioNTech Manufacturing GmbH
Град: Mainz
код NUTS: DE Deutschland
Държава: Германия
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/05/2021