Προμήθειες - 231901-2021

07/05/2021    S89

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παραγωγή, επιλογές αγοράς κατά προτεραιότητα και προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων εμβολίων για μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 και των παιδιατρικών παρασκευασμάτων των εν λόγω εμβολίων για τα κράτη μέλη της ΕΕ

2021/S 089-231901

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ταχ. διεύθυνση: B232 5/P047
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sante-procurement@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παραγωγή, επιλογές αγοράς κατά προτεραιότητα και προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων εμβολίων για μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 και των παιδιατρικών παρασκευασμάτων των εν λόγω εμβολίων για τα κράτη μέλη της ΕΕ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33651600 Εμβόλια
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παραγωγή, οι επιλογές αγοράς κατά προτεραιότητα και η προμήθεια εμβολίων Covid-19 με βάση το mRNA, που αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν από την BioNTech-Pfizer, για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, και προσαρμοσμένων εμβολίων για μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 και παιδιατρικών παρασκευασμάτων των εν λόγω εμβολίων.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33651600 Εμβόλια
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε σημείο II.1.4) της παρούσας προκήρυξης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Σύμφωνα με την πρόσκληση για διαπραγμάτευση / Στάθμιση: 90
Τιμή - Στάθμιση: 10
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η μέγιστη αξία της σύμβασης που παρέχεται στο σημείο II.1.7) δεν θα αναφέρεται στην γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163.3 του δημοσιονομικού κανονισμού. Συνεπώς, η τιμή που αναφέρεται στα τμήματα II.1.7) και V.2.4) δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω
  • Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:
    • απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους
  • Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία
Αιτιολόγηση:

Επί του παρόντος φαίνεται ότι η BioNTech/Pfizer είναι η μόνη υποψήφια εταιρεία που μπορεί αξιόπιστα να παραδώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό δόσεων που παράγονται εντός της ΕΕ ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς και προσαρμόσιμου εμβολίου που παρέχει ανοσία στον ιό SARS-CoV-2.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την αγορά του εμβολίου εκ των προτέρων, προκειμένου να λάβει έγκαιρη παράδοση, απαραίτητη για τη διοργάνωση της εκστρατείας εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας.

IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
07/05/2021
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Pfizer Inc.
Πόλη: New York
Κωδικός NUTS: US United States
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: BioNTech Manufacturing GmbH
Πόλη: Mainz
Κωδικός NUTS: DE Deutschland
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 1.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/05/2021