Dostawy - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgia-Bruksela: Produkcja z możliwością pierwszeństwa wykupu i dostawa szczepionek przeciw Covid-19, w tym szczepionek dostosowanych do wariantów SARS-CoV-2 oraz takich szczepionek o składzie odpowiednim dla dzieci na rzecz państw członkowskich UE

2021/S 089-231901

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: B232 5/P047
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Produkcja z możliwością pierwszeństwa wykupu i dostawa szczepionek przeciw Covid-19, w tym szczepionek dostosowanych do wariantów SARS-CoV-2 oraz takich szczepionek o składzie odpowiednim dla dzieci na rzecz państw członkowskich UE

II.1.2)Główny kod CPV
33651600 Szczepionki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Produkcja z możliwością pierwszeństwa wykupu i dostawa szczepionek przeciw Covid-19 opartych na mRNA, opracowanych i wyprodukowanych przez BioNTech-Pfizer, dla uczestniczących państw członkowskich, oraz szczepionek dostosowanych do wariantów SARS-CoV-2 i takich szczepionek o składzie odpowiednim dla dzieci.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. pkt II.1.4) niniejszego ogłoszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zgodnie z zaproszeniem do negocjacji / Waga: 90
Cena - Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalna wartość zamówienia podana w pkt II.1.7) nie zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia z uwagi na art. 163 ust. 3 rozporządzenia finansowego. Wartość podana w sekcjach II.1.7) i V.2.4) nie powinna zatem zostać uwzględniona.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Obecnie wydaje się, że BioNTech/Pfizer jest jedynym kandydatem, który w wiarygodny sposób może dostarczyć dużą liczbę dawek wyprodukowanych w UE skutecznej, bezpiecznej i możliwej do dostosowania szczepionki dającej odporność na SARS-CoV-2.

Ponadto Komisja musi z wyprzedzeniem zapewnić sobie zakup szczepionki, aby otrzymać terminową dostawę, niezbędną do organizacji kampanii szczepień na dużą skalę.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pfizer Inc.
Miejscowość: New York
Kod NUTS: US United States
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BioNTech Manufacturing GmbH
Miejscowość: Mainz
Kod NUTS: DE Deutschland
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2021