Dodávky - 231901-2021

07/05/2021    S89

Belgicko-Brusel: Výroba, možnosti prioritného nákupu a dodávka vakcín proti ochoreniu Covid-19 vrátane prispôsobených vakcín pre varianty koronavírusu SARS-CoV-2 a zloženia takýchto vakcín vhodného pre deti pre členské štáty EÚ

2021/S 089-231901

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: B232 5/P047
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výroba, možnosti prioritného nákupu a dodávka vakcín proti ochoreniu Covid-19 vrátane prispôsobených vakcín pre varianty koronavírusu SARS-CoV-2 a zloženia takýchto vakcín vhodného pre deti pre členské štáty EÚ

II.1.2)Hlavný kód CPV
33651600 Očkovacie látky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávania je výroba, možnosti prioritného nákupu a dodávka vakcín založených na mRNA proti ochoreniu Covid-19, vyvinutých a vyrobených spoločnosťou BioNTech-Pfizer pre zúčastnené členské štáty, a prispôsobených vakcín pre varianty koronavírusu SARS-CoV-2 a zloženia takýchto vakcín vhodného pre deti.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33651600 Očkovacie látky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri bod II.1.4) tohto oznámenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: V súlade s výzvou na rokovanie / Relatívna váha: 90
Cena - Relatívna váha: 10
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Maximálna hodnota zmluvy uvedená v bode II.1.7) nebude uvedená v oznámení o výsledku verejného obstarávania z dôvodu článku 163.3 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Hodnota uvedená v oddieloch II.1.7) a V.2.4) by sa preto nemala brať do úvahy.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:
    • chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov
  • Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici
Vysvetlenie:

V súčasnosti sa zdá, že BioNTech/Pfizer je jediným kandidátom, ktorý je schopný spoľahlivo dodať veľmi veľký počet dávok účinnej, bezpečnej a prispôsobiteľnej vakcíny vyrobenej v EÚ, ktorá poskytuje imunitu proti koronavírusu SARS-CoV-2.

Okrem toho musí Komisia vopred zabezpečiť nákup vakcíny, aby mohla dostať včasnú dodávku nevyhnutnú na organizovanie rozsiahlej vakcinačnej kampane.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/05/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Pfizer Inc.
Mesto/obec: New York
Kód NUTS: US United States
Štát: Spojené štáty
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BioNTech Manufacturing GmbH
Mesto/obec: Mainz
Kód NUTS: DE Deutschland
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 1.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/05/2021