Υπηρεσίες - 231905-2021

10/05/2021    S90

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (παρτίδα 2)

2021/S 090-231905

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 062-156110)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Κοινή Επιχείρηση SESAR (SESAR)
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@sesarju.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.sesarju.eu/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια: Φύλαξη (παρτίδα 1) και παρακολούθηση του συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (παρτίδα 2)

Αριθμός αναφοράς: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79710000 Υπηρεσίες ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, η κοινή επιχείρηση SESAR σχεδιάζει να συνάψει σύμβαση(σεις) παροχής υπηρεσιών για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια:

— Παρτίδα 1: Υπηρεσίες φύλαξης, παροχή υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας,

— Παρτίδα 2:

Φάση I: συνίσταται σε υπηρεσίες αναβάθμισης ή αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για διαλειτουργικότητα.

Φάση II: συνίσταται σε υπηρεσίες παρακολούθησης των σημάτων/μηνυμάτων συναγερμού, παρέμβαση στις εγκαταστάσεις μετά από σήματα συναγερμού, συντήρηση του συστήματος ασφαλείας και ad hoc παρέμβαση που θα επιβάλλεται από το επίπεδο της κατάστασης ασφαλείας.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/05/2021
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 062-156110

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αριθμός τμήματος: 1 and 2
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 25/05/2021
Τοπική ώρα: 15:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: