Služby - 231905-2021

10/05/2021    S90

Belgicko-Brusel: Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov (časť 2)

2021/S 090-231905

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 062-156110)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik SESAR (SESAR)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@sesarju.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sesarju.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov (časť 2)

Referenčné číslo: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

S cieľom zaistiť bezpečné a chránené prostredie plánuje spoločný podnik SESAR uzavrieť zmluvu (zmluvy) na poskytovanie nasledujúcich služieb súvisiacich s bezpečnosťou:

– časť 1: Strážne služby, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostný zásah vyplývajúci z úrovne stavu bezpečnosti.

— časť 2:

fáza I: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa modernizácie alebo výmeny vybavenia a zariadení pre interoperabilitu;

fáza II: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa monitorovania poplašných signálov/správ, zásahu v priestoroch po odznení poplašných signálov, údržby bezpečnostného systému a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/05/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 062-156110

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.7)
Časť č.: 1 and 2
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 24/05/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 25/05/2021
Miestny čas: 15:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: