Servicii - 231911-2021

10/05/2021    S90

Luxemburg-Luxemburg: Întreținerea și furnizarea plantelor de interior în hidrocultură pentru clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

2021/S 090-231911

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. Didier Urbain, Chef de l'unité «Gestion des bâtiments»
E-mail: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7951
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținerea și furnizarea plantelor de interior în hidrocultură pentru clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-21/020
II.1.2)Cod CPV principal
77300000 Servicii pentru horticultură
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul acestui contract este întreținerea jardinierelor de plante de interior în hidrocultură în spațiile aparținând Curții de Justiție a Uniunii Europene și furnizarea de plante de interior.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
77310000 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU Luxembourg
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul acestui contract este întreținerea a mai mult sau mai puțin de 530 de jardiniere cu ± 706 de plante de interior în hidrocultură în spațiile aparținând Curții de Justiție a Uniunii Europene și furnizarea de plante de interior pe o perioadă de patru ani. Aceste servicii sunt grupate în următoarele categorii:

— lotul 1. Întreținerea jardinierelor de plante de interior în hidrocultură;

— lotul 2. Furnizarea de diverse plante în hidrocultură;

— lotul 3. Servicii în regie proprie: grădinărit specializat în hidrocultură.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Vizitele pe teren vor fi organizate la datele indicate în scrisoarea de invitație la licitație.

Ofertanții pot participa numai la una dintre aceste vizite.

Asistența pentru vizita la fața locului este obligatorie, iar ofertele agenților economici care nu au participat la această vizită vor fi respinse.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/06/2021
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/06/2021
Ora locală: 15:30

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/05/2021