Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 231911-2021

10/05/2021    S90

Luxembursko-Luxemburg: Údržba a dodávka interiérových hydroponických rastlín pre budovy Súdneho dvora Európskej únie

2021/S 090-231911

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Poštová adresa: service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: M. Didier Urbain, Chef de l'unité «Gestion des bâtiments»
E-mail: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7951
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Údržba a dodávka interiérových hydroponických rastlín pre budovy Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-21/020
II.1.2)Hlavný kód CPV
77300000 Záhradnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je údržba kvetináčov s interiérovými hydroponickými rastlinami v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie a dodávka interiérových rastlín.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77310000 Výsadba a údržba zelených plôch
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburské veľkovojvodstvo.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto zákazky je údržba približne 530 kvetináčov s približne 706 interiérovými hydroponickými rastlinami v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie a dodávka interiérových rastlín počas 4-ročného obdobia. Tieto služby sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

— položka 1: údržba kvetináčov s interiérovými hydroponickými rastlinami;

— položka 2: dodávka rôznych hydroponických rastlín;

— položka 3: odplatné služby: záhradníctvo zamerané na hydrokultúru.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Prehliadky miesta sa budú konať v stanovenom dátume uvedenom vo výzve na predloženie ponúk.

Uchádzači sa môžu zúčastniť iba na jednej z týchto prehliadok miesta.

Návšteva na mieste je povinná a ponuky hospodárskych subjektov, ktoré sa nezúčastnili na tejto návšteve, budú zamietnuté.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/06/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/06/2021
Miestny čas: 15:30

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 87001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Všetky odvolania musia byť predložené Všeobecnému súdu Európskej únie do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/05/2021