Építési beruházás - 232038-2021

Submission deadline has been amended by:  312173-2021
10/05/2021    S90

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 090-232038

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000333472021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000333472021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000333472021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztés kivitelezése (PST: A035.07.73) valamint 1 db üzemi forduló tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233221 Útburkolati jelek festése
45233228 Útburkolat építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében M3-M35 autópálya, görbeházi csomópont fejlesztés kivitelezése (PST: A035.07.73) valamint 1 db üzemi forduló tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése.

Mennyiség:

Az M3 autópálya Görbeháza - Nyíregyháza és az M35 autópálya Görbeháza - Debrecen közötti szakaszán az M3-M35 autópályák görbeházi csomópontjában megvalósítandó a Nyíregyháza - Debrecen („C” ág) és a Debrecen - Nyíregyháza („D” ág) irányú forgalom csomóponti összekötő ágainak kivitelezése, valamint 1 db üzemi forduló tervezési és kivitelezési feladatainak elvégzése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek, tervezési feladat kizárólag az üzemi forduló vonatkozásában képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

A kiviteli tervek szerint 1 db, 101,5 m felszerkezet hosszúságú, 6 nyílású, országos közút részét képező, előregyártott vasbeton tartós gerenda híd, illetve 1060 m („C” ág 875 m + „D” ág 185 m) országos közúthálózat részét képező, új nyomvonalú út kerül megvalósítása a csomóponti ágak létrejöttével, valamint 1 db üzemi forduló kerül kialakításra az M35 autópálya 3+070 km szelvény környezetében lévő földút átvezetéséhez kapcsolódóan a tárgyi fejlesztés keretén belül.

Főbb mennyiségek:

Útépítés:

Földmű építése: 96 000 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 1400 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 2 900 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 5 100 m

Padka építése: 1100 m3

Burkolati jelek készítése: 1700 m2

Portál építése: 34 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 800 m

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 1 100 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 8300 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 130 m3

Híd próbaterhelés: 1 db”

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.2. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. fejezetben foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles megtenni.

Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4.§ (3) bek-re. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69.§ (4)–(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re

Szakmai tevékenyég végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)–(3) bek., valamint a Kr.1.§ (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.

Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására szükséges a Kbt.69. § (4) bek. alapján:

NY.1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9)és a Kbt. 69.§ (11) bek. is irányadóak

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§ (1) bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 320/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építési és/vagy felújítási és/vagy hídépítési és/vagy híd átépítési és/vagy híd felújítási feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 030 000 000,- Ft értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetén mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— a szerződés teljesítésének helyét,

— vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 13 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló iratot,

c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és

d) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe, azonban Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M.2.1-M.2.2 pont szerinti szakemberek esetén a b) pont szerinti szakmai idő beszámítható az a) pont szerint előírt szakmai tapasztalati időbe, azaz az a) és b) pont szerinti gyakorlati idő egymásban átfedésben lehet.

Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság megszerzésének időpontját is. Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság megszerzésének időpontját is. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 (kilencvenhat) hónapban) nem rendelkezik

M1/1: országos közút részét képező legalább 65 m felszerkezeti hosszúságú új híd építése és/vagy híd átépítése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra a vonatkozó referenciával/referenciákkal

És

M1/2 legalább 650 m hosszúságú országos közúthálózat részét képező közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra a vonatkozó referenciával/referenciákkal.

Az M1/1. alkalmassági követelményt egy szerződéssel kell igazolni. Az M1/2 alkalmassági köv. igazolására maximum 2 db szerződés mutatható be.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M.2.1. min. 1 fő, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) legalább 36 hónap, országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal

M.2.2. min. 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és

b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása területén szerzett szakmai gyakorlattal.

Az M.2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.

„Felszerkezeti hossz” alatt a híd tartószerkezetének a híd tengelyében mért teljes hosszat érti AK

„Országos közút és országos közúthálózat részét képező közút” alatt ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. foglaltakat érti.

Ajánlatkérő közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezetőfeladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától vehető figyelembe.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett.

A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a szerződés tervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.

A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.

Tartalékkeret: 2 %

Előleg: 20 %. Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában.

Előleggel történő elszámolás arányosan a részszámlákban történik, akként, hogy először a pénzügyi biztosítékkal nem fedezett rész kerül levonásba.

A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/B. §, a Kbt. 135. § (l),(3)-(4) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/06/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/06/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.3.25.) Minőségi kritérium 2.1, 2.2 esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1, 2, minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 500 000 000 Ft/év és 200 000 000 Ft/káresemény összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.2. pont szerinti valamint az 1.-2. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1-2.2. pont – „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.

9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 nettó- Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

14. Szakmai ajánlat a Dokumentációban foglaltak szerint.

15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.

16. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A műszaki tartalom és a beszerzés jellege miatt részajánlatokra bontás nem lehetséges. A csomóponti ágak fejlesztésének részenként létrejövő új üzemi fordulóval jelentős üzemeltetési előnyök prognosztizálhatók, melyet ezen beruházás keretében szükséges megvalósítani, mivel szoros kapcsolatban van az újonnan létrejövő Nyíregyháza – Debrecen, Debrecen – Nyíregyháza csomóponti ágakkal. A kiviteli tervek szerint építendő „C” ág (875 m útszakasz, 1 db előregyártott vasbeton gerendás híd), illetve a „D” ág (185 m útszakasz) kivitelezési helyszínei nagyon közel találhatóak egymáshoz, ezáltal az organizációs terület mérete is rendkívül korlátozott. Mivel jelentős forgalmat bonyolít mind az M3 autópálya, mind az M35 autópálya, így a kivitelezés szervezése érdekében kiemelt szempont a kivitelezés ideje alatt a forgalom fenntartása, ezért a beruházást két külön részként kezelve várhatóan nagyobb mértékű ideiglenes forgalomkorlátozás válna szükségessé. Folytatás VI.4.3) pontban

17. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin: lajstromszám: 00241; Perényi Rita: lajstromszám: 01265)

18. AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, – amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, – a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

Folyt a VI.4) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.3) pont folytatása:

16. pont folytatása: A tárgyi kivitelezési munka elvégzése során a helyi adottságok következtében – összhangban a felhívásban rögzítettekkel – több Vállalkozó esetén nem, vagy csak nagyon kedvezőtlen módon valósítható meg a rendelkezésre álló korlátozott depóterületen a kivitelezéshez szükséges Vállalkozói felvonulás, így nem lehet az organizációt hatékonyan elvégezni, ami árfelhajtó erőt eredményez. Továbbá több Vállalkozó esetén az ideiglenes forgalom fenntartásának megfelelő összehangolása is jelentős kockázatot jelent. A megvalósítandó csomóponti ágak, illetve az üzemi forduló egymással szorosan összefüggnek, egy hálózatot, egy egységet képeznek. A megvalósítandó műszaki tartalom komplexitása nem teszi lehetővé a részekben történő kivitelezés lehetőségét, a korábban leírtakon túl azért sem, mert a feladatok egymás utáni ütemezése során fontos szempont, hogy a kivitelezést az autópálya érintett szakaszán a fogalom zavartalan fenntartása mellett kell végezni, így a feladatok megvalósítása a technológiai sorrend figyelembevételével, párhuzamosan történik. Az üzemi forduló a Felhívásban rögzítettek szerint nem építési engedély köteles, a csomóponti ágakhoz viszonyítottan volumenét tekintve jelentősen kisebb, alárendelt szerepet tölt be, illetve tekintettel arra, hogy az országos közúti hálózaton számos üzemi forduló van jelenleg is, ezen létesítmény kiviteli terveinek elkészítése, majd a megvalósítása rutinszerű feladat, nem jelent kockázatot.

19. Építmény tervezése és kivitelezése esetén a rendkívül indokolt esetet alátámasztó körülmények:

Az üzemi fordulók közforgalom elől elzárt útként kerülnek kialakításra így a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján nem szükséges a megvalósításukhoz útépítési engedély. A beruházás időbeli átfutásának csökkentése érdekében, illetve figyelembe véve, hogy a kivitelezés becsült értékéhez viszonyítva az üzemi fordulók várható tervezési költsége csekély mértékű, a kivitelezést, valamint a tárgyi tervezési feladatot egy ütemben, ezen beruházás keretében szükséges lebonyolítani.

Az üzemi forduló a Felhívásban rögzítettek szerint nem építési engedély köteles, a csomóponti ágakhoz viszonyítottan volumenét tekintve jelentősen kisebb, alárendelt szerepet tölt be, illetve tekintettel arra, hogy az országos közúti hálózaton számos üzemi forduló van jelenleg is, ezen létesítmény kiviteli terveinek elkészítése, majd a megvalósítása rutinszerű feladat, nem jelent kockázatot, nincs hatással a megvalósítás minőségére.

A kivitelező az üzemi forduló terveinek készítése során összhangot tud teremteni a „C” és „D” ágak létrejöttével, így ezen feltételeket figyelembe véve a megvalósítás gyorsabbá és költséghatékonyabbá válik.

20. II.2.5) ponthoz kapcsolódóan:

2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) – szempont esetén többlet tapasztalat alatt a szakember országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

2.2 Az M.2.2. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) – szempont esetén többlet tapasztalat alatt országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy átépítés és/vagy felújítás területén szerzett szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

21.) Az M35 autópálya 3+070 km szelvény környezetében 1 db üzemi forduló kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó részhatáridő: A Vállalkozási Szerződéses Megállapodás hatálybalépésétől számított 6 hónap.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2021