Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 232057-2019

20/05/2019    S96

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de mantenimiento de señales de tráfico

2019/S 096-232057

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Número de identificación fiscal: 9047697100000
Dirección postal: ul. Toruńska 174 a
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-844
País: Polonia
Persona de contacto: Bogna Klimczewska
Correo electrónico: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 525822797
Fax: +48 525822777
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku

II.1.2)Código CPV principal
50232200 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń działających w ramach systemu ITS oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy).

Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnych konieczne jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego w przypadku wystąpienia awarii sygnalizacji, ich dewastacji lub kolizji drogowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
45233294 Instalación de señalización viaria
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Descripción del contrato:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych i ITS zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą:

140 sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach typu ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR w wersji od 2008PL do 2012PL,

210 urządzeń ITS, w tym:

— 58 kamer CCTV,

— 66 kamer ARCP,

— 26 tablic informacji parkingowej,

— 32 tablice VMS,

— 10 stacji Meteo,

— 20 stacji pomiaru ruchu,

— oraz serwerownia podstawowa i zapasowa, (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami) aplikacja nadrzędna SCATS wraz z aktualizacjami oprogramowań sterowników sygnalizacji świetlnych - część programowa.

W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 uPzp.

II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od 1.1.2020 r. od godz. 00:00 do 31.12.2020 r. do godz. 24:00.

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczona na dzień 1.1.2020 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/11/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2019