Servicios - 232057-2019

20/05/2019    S96

Polonia-Bydgoszcz: Servicios de mantenimiento de señales de tráfico

2019/S 096-232057

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Número de identificación fiscal: 9047697100000
Dirección postal: ul. Toruńska 174 a
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-844
País: Polonia
Persona de contacto: Bogna Klimczewska
Correo electrónico: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 525822797
Fax: +48 525822777
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych wraz z urządzeniami ITS zlokalizowanymi na terenie Miasta Bydgoszczy w 2020 roku

II.1.2)Código CPV principal
50232200 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń działających w ramach systemu ITS oraz roboty budowlane w zakresie awaryjnych napraw tych urządzeń po dewastacjach i kolizjach drogowych, wykonywane w celu całodobowego utrzymania ich w stałej sprawności technicznej (ciągłej pracy).

Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń sygnalizacji świetlnych konieczne jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego w przypadku wystąpienia awarii sygnalizacji, ich dewastacji lub kolizji drogowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334400 Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones
45233294 Instalación de señalización viaria
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Bydgoszcz

II.2.4)Descripción del contrato:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń sygnalizacji świetlnych i ITS zainstalowanych w ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy będących w zarządzaniu Zamawiającego dotyczą:

140 sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego przy działających sterownikach typu ASTERIT pracujących pod kontrolą systemu SCATS oraz ASR w wersji od 2008PL do 2012PL,

210 urządzeń ITS, w tym:

— 58 kamer CCTV,

— 66 kamer ARCP,

— 26 tablic informacji parkingowej,

— 32 tablice VMS,

— 10 stacji Meteo,

— 20 stacji pomiaru ruchu,

— oraz serwerownia podstawowa i zapasowa, (w tym połączenia światłowodowe wraz z urządzeniami) aplikacja nadrzędna SCATS wraz z aktualizacjami oprogramowań sterowników sygnalizacji świetlnych - część programowa.

W trakcie realizacji zamówienia ilość urządzeń podlegających konserwacji nie ulegnie zwiększeniu.

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 uPzp.

II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od 1.1.2020 r. od godz. 00:00 do 31.12.2020 r. do godz. 24:00.

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia wyznaczona na dzień 1.1.2020 r. może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/11/2019

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
17/05/2019