Leveringen - 232115-2022

Submission deadline has been amended by:  335388-2022
03/05/2022    S86

Nederland-Haarlem: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren

2022/S 086-232115

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Noord-Holland
Nationaal identificatienummer: 24460435
Postadres: Houtplein 33
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2012 DE
Land: Nederland
Contactpersoon: Nikki Bruggeling
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.noord-holland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f015f34a120d07e4041a0094feb3fe26
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f015f34a120d07e4041a0094feb3fe26
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sleutelsysteem

Referentienummer: 1698112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat:

a) Het vervangen van de huidige cilindersloten door cilinders die met elektronische sleutels kunnen werken. Hieronder valt zowel de levering en installatie van nieuwe cilinders als het verwijderen en afvoeren van de oude cilinders;

b) Het vervangen van de huidige analoge sleutels door elektronische sleutels die via software (de)centraal beheerd kunnen worden;

c) Het inzetten van een, via een “software as a service”(SAAS), softwarematig beheersysteem voor het uitgeven en beheren van sleutels en cilinders;

d) Het leveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het sleutelsysteem (sleutels en cilinders);

e) Het, indien benodigd, leveren en aanbrengen van een deurdranger. Het onderhouden van deurdrangers maakt geen onderdeel uit van de scope van de Opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat de vervanging van het huidige analoge sleutelsysteem door een elektronisch sleutelsysteem voor circa 926 objecten (circa 1.438 cilinders en circa 750 sleutels), het leveren en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het sleutelsysteem en het leveren van een softwarematig beheersysteem voor het uitgeven en beheren van sleutels en cilinders.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na de initiële looptijd van vier (4) jaar heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht voor de volgende onderdelen onder dezelfde voorwaarden te verlengen:

a) Softwarematig beheersysteem: tien (10) maal met twee (2) jaar en één (1) maal met één (1) jaar;

b) Leveren en uitvoeren onderhoudswerkzaamheden en de mogelijk tot het afnemen van optie a en b: drie (3) maal met twee (2) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optioneel binnen de Opdracht zijn de volgende elementen:

a) Het uitbreiden van de Opdracht met drie tunnelobjecten. Het totaal van de drie tunnelobjecten omvat circa 340 cilinders, verdeeld over de volgende tunnelobjecten:

- Waterwolftunnel complex: circa 200 cilinders.

- Amstel Aquaduct complex: circa 40 cilinders.

- Abdijtunnel complex: circa 100 cilinders.

b) Het uitbreiden van de Opdracht met het beheer en onderhoud van sleutels en cilinders van eventuele nieuwe objecten, extra cilinders in de bestaande objecten en extra sleutels. De maximale omvang van deze optie omvat 75 nieuwe objecten

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers,

- Geen crimineel verleden,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiële en economische draagkracht: Afdekking beroeprisico,

- Financiële en economische draagkracht: Continuïteit

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2,

- Kerncompetentie 3,

- Kerncompetentie 4,

- Kwaliteitsmanagementsysteem,

- Veiligheidszorgsysteem,

- Informatiebeveligingssysteem

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 31/08/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/01/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank te Noord-Holland
Plaats: Haarlem
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611179
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Selectie fase: binnen 10 dagen na het versturen van de selectiebeslissing. Gunningsfase: binnen 20 dagen na het versturen van de gunningsbeslissing.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2022