Servicii - 232128-2018

31/05/2018    S102

Luxemburg-Luxemburg: Colectare și prelucrare de date comerciale detaliate furnizate de țări din afara UE și de organizații internaționale

2018/S 102-232128

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană - Eurostat
Adresă: EUROSTAT- financial Cell directorate G-Bâtiment Ariane 00/B063 Tri central, L-2920 Luxembourg
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Țară: Luxemburg
E-mail: estat-directorate-G-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3373
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3373
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Statistică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Colectare și prelucrare de date comerciale detaliate furnizate de țări din afara UE și de organizații internaționale

Număr de referinţă: ESTAT/G/2018/007
II.1.2)Cod CPV principal
79330000 Servicii statistice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul principal este de a face statisticile externe detaliate transmise de către țările din afara UE sau de către organizațiile internaționale disponibile în baza de date Comext. Înainte de a fi încărcate în Comext și difuzate, datele ar trebui verificate din punct de vedere al calității și acest lucru poate declanșa corecții, agregări și transformări care implică un contact frecvent cu diferiții furnizori de date.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 266 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000 Servicii statistice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul principal este de a face statisticile externe detaliate transmise de către țările din afara UE sau de către organizațiile internaționale disponibile în baza de date Comext. Înainte de a fi încărcate în Comext și difuzate, datele ar trebui verificate din punct de vedere al calității și acest lucru poate declanșa corecții, agregări și transformări care implică un contact frecvent cu diferiții furnizori de date.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 266 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 42
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/07/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 31/07/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, rue Alphonse Weicker, 5, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), Luxemburg.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Companiile care doresc să participe trebuie să își anunțe intenția prin trimiterea unui e-mail cu cel puțin 48 de ore în prealabil la adresa de e-mail indicată în secțiunea I.1. Această notificare trebuie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/05/2018