Diensten - 232131-2018

31/05/2018    S102    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Mobiliteitsprogramma voor artiesten en/of vakmensen uit de cultuursector

2018/S 102-232131

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
België
Contactpersoon: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiliteitsprogramma voor artiesten en/of vakmensen uit de cultuursector

Referentienummer: EAC/18/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De belangrijkste doelstelling van de aanbesteding is de voorbereiding van een mobiliteitsprogramma in de creatieve en cultuursectoren voor de volgende generatie van EU-programma's vanaf 2021. De specifieke doelstellingen zijn:

1) het onderzoeken en analyseren van de voorwaarden om een succesvol en duurzaam programma op te stellen dat personen in staat stelt deel te nemen aan een grensoverschrijdend mobiliteitsproject,

2) het voorstellen en testen van een financieringsregeling voor de individuele mobiliteit van artiesten en/of vakmensen uit de cultuursector,

3) het verstrekken van conclusies en aanbevelingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Unie. Zie de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De belangrijkste doelstelling van de aanbesteding is de voorbereiding van een mobiliteitsprogramma in de creatieve en cultuursectoren voor de volgende generatie van EU-programma's vanaf 2021. De specifieke doelstellingen zijn:

1) het onderzoeken en analyseren van de voorwaarden om een succesvol en duurzaam programma op te stellen dat personen in staat stelt deel te nemen aan een grensoverschrijdend mobiliteitsproject,

2) het voorstellen en testen van een financieringsregeling voor de individuele mobiliteit van artiesten en/of vakmensen uit de cultuursector,

3) het verstrekken van conclusies en aanbevelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: programma „Creatief Europa”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie 4.4 selectiecriteria van de aanbestedingsstukken van oproep tot inschrijving nr. EAC/18/2018.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/08/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussel, België

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver minstens 3 werkdagen van tevoren de volledige naam, geboortedatum en het nummer en de geldigheidsdatum van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken aan:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu met het referentienummer van de oproep in het onderwerp van de e-mail.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures is vermeld in VI.4.1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/05/2018