Usługi - 232131-2018

31/05/2018    S102    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Program mobilności artystów lub osób zawodowo zajmujących się kulturą

2018/S 102-232131

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgia
Osoba do kontaktów: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Kod NUTS: BE100

Adresy internetowe:

Główny adres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Program mobilności artystów lub osób zawodowo zajmujących się kulturą

Numer referencyjny: EAC/18/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79419000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Głównym celem przetargu będzie przygotowanie podstaw dla programu mobilności w sektorach kreatywnym i kulturalnym począwszy od 2021 r., w ramach nowej generacji programów UE. Cele szczegółowe to:

1) zbadanie i przeanalizowanie warunków dla stworzenia skutecznego i zrównoważonego systemu umożliwiającego obywatelom zaangażowanie się w projekt mobilności transgranicznej,

2) zaproponowanie i przetestowanie systemu finansowania indywidualnej mobilności artystów i/lub osób zawodowo zajmujących się kulturą,

3) przedstawienie wniosków i zaleceń.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Unia Europejska. Zob. specyfikacja przetargowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Głównym celem przetargu będzie przygotowanie podstaw dla programu mobilności w sektorach kreatywnym i kulturalnym począwszy od 2021 r., w ramach nowej generacji programów UE. Cele szczegółowe to:

1) zbadanie i przeanalizowanie warunków dla stworzenia skutecznego i zrównoważonego systemu umożliwiającego obywatelom zaangażowanie się w projekt mobilności transgranicznej,

2) zaproponowanie i przetestowanie systemu finansowania indywidualnej mobilności artystów i/lub osób zawodowo zajmujących się kulturą,

3) przedstawienie wniosków i zaleceń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: program „Kreatywna Europa”
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. sekcja 4.4. Kryteria wyboru SIWZ w zaproszeniu do składania ofert nr EAC/18/2018.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgia

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa każdy oferent musi podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer i termin ważności dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu z podaniem numeru referencyjnego zaproszenia w temacie wiadomości.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Sąd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Tel.: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wnioski składane przez stronę oraz wszelkie odpowiedzi instytucji zamawiającej, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organem właściwym do rozpoznania skargi o unieważnienie jest organ wskazany w pkt VI.4.1.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2018