Tjänster - 232131-2018

31/05/2018    S102

Belgien-Bryssel: Rörlighetsprogram för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

2018/S 102-232131

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: EAC Unite D2
E-post: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3633
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rörlighetsprogram för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

Referensnummer: EAC/18/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingens huvudsyfte är att lägga grunden till ett rörlighetsprogram i den kreativa sektorn och kultursektorn från 2021 och framåt i nästa generation av EU-program. De specifika målen är följande:

1) utforska och analysera villkoren för att skapa ett framgångsrikt och hållbart program som gör det möjligt för enskilda personer att delta i ett gränsöverskridande rörlighetsprojekt

2) föreslå och testa en finansieringsplan för individuell rörlighet för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

3) presentera slutsatser och rekommendationer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska unionen. Se förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingens huvudsyfte är att lägga grunden till ett rörlighetsprogram i den kreativa sektorn och kultursektorn från 2021 och framåt i nästa generation av EU-program. De specifika målen är följande:

1) utforska och analysera villkoren för att skapa ett framgångsrikt och hållbart program som gör det möjligt för enskilda personer att delta i ett gränsöverskridande rörlighetsprojekt

2) föreslå och testa en finansieringsplan för individuell rörlighet för konstnärer och/eller yrkesverksamma i kultursektorn

3) presentera slutsatser och rekommendationer.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 14
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Programmet Kreativa Europa
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se avsnitt 4.4. Förfrågningsunderlagets uttagningskriterier i anbudsinfordran nr EAC/18/2018.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 12 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/09/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Joseph II 70, 1049 Brussels, Belgien

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn, födelsedatum, nummer på ID-kort eller pass samt dess giltighetsdatum minst 3 arbetsdagar i förväg till:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu med infordrans referensnummer i e-postmeddelandets ämnesrad.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

En talan om ogiltigförklaring av tilldelningsbeslutet kan inledas inom 2 månader från meddelandet av tilldelningsbeslutet. Eventuella begäranden och eventuella svar på dessa samt eventuella klagomål om missförhållanden kommer inte att ha som syfte, och kommer inte att leda till, att tidsfristen för inlämning av en talan om ogiltigförklaring förlängs eller att en ny period inleds för inlämning av en talan om ogiltigförklaring. Det organ som ansvarar för annulleringsförfaranden anges i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/05/2018