Tjenesteydelser - 232168-2019

20/05/2019    S96    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Esbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 096-232168

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Frodesgade 30
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Michael Andsager Jensen
E-mail: mij10@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjergkommune.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ogdtzolwgg
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Stormgade 2
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Jan Bro Nielsen
E-mail: JAB@cowi.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Esbjerg Strand - Maritimt Center: udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Maritimt Center beliggende på Esbjerg Strand. Esbjerg Kommune har med Esbjerg Strand søsat et storstilet anlægsprojekt med etableringen af en ny kystnær bydel med ny lystbådehavn, kunstmuseum, erhvervsområder af forskellig art, rekreative udflugtsmål samt et område afsat til et maritimt center med tilhørende faciliteter. Et af de sociale tiltag på Esbjerg Strand er at skabe et maritimt center, der huser mange forskellige aktiviteter, fra sport, kultur, værksteder til læring og socialt samvær.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Strand

6700 Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven), idet Kommunen dog har taget forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Der henvises i øvrigt til det samlede udbudsmateriale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Esbjerg Kommune vælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af byggeri og anlæg, der huser forskellige aktiviteter med et socialt udgangspunkt og med forskellige brugergrupper. Referencer vedrørende lignende byggeri beliggende i et maritimt miljø og under lignende natur, klima- og vejrmæssige forhold, som på Vestkysten, vil blive tillagt særlig vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver vil modtage et vederlag for aflevering af et konditionsmæssigt endeligt tilbud på 100 000 DKK ekskl. moms. Tilbudsgiver, som tildeles kontrakt, vil ikke modtage vederlaget.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår har været positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum samlet 5 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at totalrådgiverteamet har erfaring med lignende opgaver.

- Referencerne må ved ansøgningsfristens udløb max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet/rådgivningsopgaven,

- Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side.

Vedlægger ansøger samlet flere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende rådgivningsopgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 1.2.6. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Referencer kan afleveres som særskilte referenceark/referenceliste eller angives i ESPD'et.

Separat vedlagte referencer udgør også den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2. Såfremt ansøger har afleveret referencer både som separat vedlagte og i ESPD, så vil de første 5 referencer blive identificeret på baggrund af de angivne referencer i ESPD'et først.

Såfremt der samlet set for ansøgerteamet er vedlagt/angivet mere end 5 referencer, så vil de første 5 blive identificeret på baggrund af de af den ansøgende parts angivne/vedlagte referencer først, og dernæst efter de øvrige deltageres/underrådgiveres angivne/vedlagte referencer i alfabetisk orden (efter deltager/underrådgivers navn).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på ABR 18. Kontrakten indeholder sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om

Prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til

Udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder.

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Konkurrenceprogram".

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.ibinder.com

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende. Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019