Tjenesteydelser - 232170-2019

20/05/2019    S96    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Fredericia: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 096-232170

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Malene Frederiksen
Telefon: +45 20611387
E-mail: malene.h.frederiksen@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/701e2a8e-9699-4885-bcd0-4a5fd721ac1d/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/701e2a8e-9699-4885-bcd0-4a5fd721ac1d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/701e2a8e-9699-4885-bcd0-4a5fd721ac1d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/701e2a8e-9699-4885-bcd0-4a5fd721ac1d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vintertjenester til Fredericia Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af vintertjenester til Fredericia Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90600000
77000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fredericia Kommune ønsker at udbyde levering af vintertjenester på ca. 170,57 km offentlig vej. Det samlede udbud omfatter 5 delaftaler/ruter, som er fordelt på:

- Rute 1, på ca. 32,13 km klasse 1-vej,

- Rute 3, på ca. 50,63 km klasse 2 og 3-veje,

- Rute 4, på ca. 49,22 km klasse 2 og 3-veje,

- Rute 9, på ca. 15,32 km sti og grundejerruter,

- Rute 10, på ca. 23,27 km sti og grundejerruter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der kræves vognmandstilladelse til delaftaler 1, 3 og 4 jf. lovbekendtgørelse nr 1051 af 12.11.2012 om godskørsel.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPDet jf. punkt 20 Udelukkelse og egnethed.

Den forventede vindende tilbudsgiver for hver delområde, skal fremlægge dokumentation for oplysninger opgivet i ESPD. Dette i form af serviceattest, som maks. må være 6 måneder fra udstedsdatoen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal have en gyldig erhvervs- og ansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 000 000 DKK fra kontrakts start og i hele kontraktperioden. Dækningssummen er gældende pr. forsikrings-skade.

Forsikringerne skal dække skader på ordregivers materiel, mens det er i entreprenørens varetægt, samt skader på 3. part ved kørsel med ordregivers materiel,

- Genanskaffelsesværdien af ordregivers materiel, der skal være omfattet af forsikringen er cirka:

- - Saltspreder (på lastbil) 450 000 DKK,

- - Saltspreder 150 000 DKK,

- - Lastbilplov 150 000 DKK,

- - Traktorplov 90 000 DKK.

Gældende forsikringspolice, samt kvittering fra sidste betaling af police, samt entreprenørens ansvarsforsikring, skal foreligge forinden kontraktunderskrivelsen.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPDet jf. punkt 20 Udelukkelse og egnethed.

Den forventede vindende tilbudsgiver for hver delområde, skal fremlægge dokumentation for oplysninger opgivet i ESPD. Dette i form af serviceattest, som maks. må være 6 måneder fra udstedsdatoen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019