Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 232289-2019

20/05/2019    S96

Polonia-Varsovia: Servicios de desarrollo de software personalizado

2019/S 096-232289

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
Dirección postal: ul. Rakowiecka 4
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-975
País: Polonia
Persona de contacto: Patrycja Pabich
Correo electrónico: patrycja.pabich@pgi.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pgi.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.pgi.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Geologia

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: Sopo, Midas, Infogeoskarb wraz ze wsparciem technicznym i usługą gwarancyjną

Número de referencia: NZP-240-32/2019
II.1.2)Código CPV principal
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: Sopo, Midas, Infogeoskarb wraz ze wsparciem technicznym i usługą gwarancyjną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu przetwarzania danych PSG w zakresie elementów: Sopo, Midas, Infogeoskarb wraz ze wsparciem technicznym i usługą gwarancyjną.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 3% ceny całkowitej brutto.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

8.2. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

8.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące usługi, wśród których:

8.2.1.1. co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu lub modernizacji oraz wdrożeniu dedykowanych systemów GIS do wprowadzania, edycji i udostępniania danych alfanumerycznych i przestrzennych o środowisku naturalnym wykorzystujących:

Zintegrowane oprogramowanie narzędziowe desktopowe klasy GIS,dane przestrzenne i usługi danych przestrzennych zgodne ze standardami OGC, relacyjną bazę danych z wykorzystaniem technologii bazodanowej Oracle oraz funkcji przestrzennych Oracle Locator lub Spatial (lub innych relacyjnych baz danych posiadających funkcje przestrzenne) wraz z komponentami umożliwiającymi przechowywanie i wykorzystanie w analizach danych przestrzennych z wykorzystaniem standardów: SDO lub ESRI

Posiadających złożoną logikę biznesową wprowadzania, weryfikacji i udostępniania danych, obejmujących swym zakresem budowę lub rozbudowę geoportalu publikującego dane przestrzenne, którego architektura rozwiązania oparta jest o środowisko wirtualizacyjne i klaster, posiadające funkcjonalności co najmniej: rejestrowania nowych klas przestrzennych oraz map bazowych (podkładowych), konfiguracji wyświetlanych warstw z danymi, identyfikacji danych na mapie, selekcji danych na mapie z możliwością uzyskania dla nich raportu, analiz przestrzennych pozwalających na operacje przestrzenne pomiędzy warstwami – co najmniej nachodzenie, szukanie konfliktów między warstwami z uwzględnieniem bufora, o wartości nie niższej niż 1 500 000 PLN brutto łącznie za obie usługi.

8.2.1.2. co najmniej 1 usługę polegającą na wytwarzaniu oprogramowania do wprowadzania i edycji danych z wykorzystaniem technologii APEX lub Oracle Forms o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto.

8.2.1.3. co najmniej 2 usługi polegające na wytwarzaniu oprogramowania webowego z wdrożeniem co najmniej dwóch e-usług na poziomie dojrzałości co najmniej transakcyjnym każda, o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto łącznie dla obydwu usług.

Uwaga:

Wykonawca musi wpisać w Wykazie wykonanych usług wartość brutto całego zamówienia (umowy) oraz wartość brutto części zamówienia odpowiadającej rodzajowo wymienionym wyżej usługom.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w ww. warunkach.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

cd. wykazu i opisu kryteriów kwalifikacji:

8.2.2. będzie dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:

8.2.2.1. jedna (1) osoba pełniąca funkcję kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w roli kierownika projektu, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych związanych z systemami GIS z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jeden spełniający wymagania wskazane w pkt 8.2.1.1 oraz posiadająca certyfikat Prince2 Practitioner i Scrum Master.

8.2.2.2. jedna (1) osoba pełniąca funkcję zastępcy kierownika projektu z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem co najmniej w roli zastępcy kierownika projektu, w realizacji co najmniej trzech projektów informatycznych w z okresu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jeden spełniający wymagania wskazane w pkt 8.2.1.1 oraz posiadająca certyfikat Prince2 Foundation lub wyższy i certyfikat Scrum Product Owner.

8.2.2.3. dwóch (2) analityków posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności - każda z osób oraz łącznie doświadczenie w zakresie inżynierii oprogramowania, analizy funkcjonalnej oprogramowania, architektury i modelowania systemów IT oraz modelowania procesów biznesowych, projektowania baz danych i systemów informatycznych, modelowania w środowisku GIS.

8.2.2.4. trzech (3) programistów z co najmniej trzyletnim doświadczeniem na poziomie senior developera każda z osób oraz posiadający łącznie doświadczenie i umiejętności w programowaniu w środowiskach: Java, JavaScript, C#, DotNet, Oracle (APEX, Forms), Apache (Tomcat, Axis2, FOP), Google Web Toolkit, XML, XSLT, HTML, CSS.

8.2.2.5. jeden (1) programista z co najmniej trzyletnim doświadczeniem (na poziomie senior developera) w programowaniu w technologiach wykorzystywanych w produktach GIS ESRI (w tym w programowaniu w języku Python).

8.2.2.6. jeden (1) developer GIS z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w programowaniu w środowisku ArcGIS Server.

8.2.2.7. jeden (1) specjalista UI (User Interface Design) / UX (User Experience Design) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie projektowania interfejsu użytkownika.

8.2.2.8. jeden (1) specjalista od e-usług z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Każda z osób, określona w pkt 8.2.2.1– 8.2.2.8 może pełnić w zespole tylko jedną funkcję.

Nie dopuszcza się łączenia ww. funkcji. W celu wykazania doświadczenia zawodowego ww. osób, należy przedstawić listę wykonanych projektów wraz z rolą, jakie pełniły ww. osoby. W przypadku posiadania certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności – podać ich nazwę.

Doświadczenie ww. osób liczone będzie wstecz od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91a-e ustawy Pzp.

Aukcja elektroniczna zostanie prowadzona na stronie internetowej https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 11:15
Lugar:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, budynek A, pokój nr 230, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt. 10 SIWZ.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których wyżej mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
15/05/2019