Υπηρεσίες - 232310-2020

20/05/2020    S98

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

2020/S 098-232310

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 088-209560)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Ταχ. διεύθυνση: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU00 Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Αριθμός αναφοράς: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66519600 Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων ασφαλίσεων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αναλογιστικοί υπολογισμοί κοινωνικών παροχών προς το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/05/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 088-209560

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.1.5)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αντί:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 150 000,00 EUR.

Διάβαζε:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 183 000,00 EUR.

Αριθμός τμήματος: II.2.6)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Εκτιμώμενη αξία
Αντί:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 150 000,00 EUR.

Διάβαζε:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 183 000,00 EUR.

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 30/06/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/07/2020
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 02/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 07/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Προσθήκη έργου. Τα έγγραφα διαγωνισμού έχουν ενημερωθεί αναλόγως