Dostawy - 232335-2014

Wyświetl widok skrócony

10/07/2014    S130

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 130-232335

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 224071417

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-024
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Adres pocztowy: Młynarska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
Adres pocztowy: Południowa 5
Miejscowość: Parzęczew
Kod pocztowy: 95-045
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Tarnów
Adres pocztowy: Krakowska 19
Miejscowość: Tarnów
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Lidzbark
Adres pocztowy: Sądowa 21
Miejscowość: Lidzbark
Kod pocztowy: 13-320
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru Polski.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) dla niżej wymienionych 6 podmiotów (Zamawiających). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Zamawiającymi są:
1) Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o. o.
2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
3) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
5) Gmina Tarnów
6) Gmina Lidzbark z jednostkami organizacyjnymi:
a) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
b) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Lidzbarku
d) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
e) Przedszkole Miejskie w Lidzbarku
f) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
g) Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
h) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku
i) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 821 028,47 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/89/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 65-110588 z dnia 2.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE. Część nr: 1 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx - Oświetlenie uliczne
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: RWE Polska Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie 41
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-347
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 023 913,98 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 970 788,51 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE. Część nr: 2 - Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych - XVI grupa zakupowa MAE - Taryfa Cxx, Gxx - pozostałe obiekty
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.6.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Energa Obrót SA
Adres pocztowy: al. Grunwaldzka 472
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 895 346,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 850 239,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.7.2014