Servicios - 232335-2019

20/05/2019    S96

Sverige-Kungsbacka: Verktygsprogram

2019/S 096-232335

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kungsbacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1256
Ort: Kungsbacka
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 434 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Marina Filander
E-post: marina.filander@kungsbacka.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kungsbacka.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnbbdsnsh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnbbdsnsh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

E-arkiv & mellanarkiv

Referensnummer: 19/42
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48700000 Verktygsprogram
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Kungsbacka kommun med ett e-arkiv och ett mellanarkiv

Omfattning/Volym

Verksamhetssystemet ska användas i Kungsbacka kommuns samtliga förvaltningar och av kommunarkivet. Verksamhetssystemet kommer att användas av ca 25–35 antal användare fördelat på ett antal användargrupper.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48219300 Programvara för administration
48329000 Bildbehandlings- och arkiveringssystem
48810000 Informationssystem
72252000 Dataarkivering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med upphandlingen är att tillgodose Kungsbacka kommun med ett e-arkiv och ett mellanarkiv

Omfattning/Volym

Verksamhetssystemet ska användas i Kungsbacka kommuns samtliga förvaltningar och av kommunarkivet. Verksamhetssystemet kommer att användas av ca 25–35 antal användare fördelat på följande användargrupper:

Systemförvaltare

Teknisk systemförvaltare

It-tekniker

Utvecklare informationsförvaltning

Arkivarie

Arkivredogörare

Registrator/Administratör

Det ska även vara möjlighet att tillåta medarbetare och allmänheten att utföra behörighetsstyrda sökningar mot verksamhetssystemet via webbgränssnitt.

Upphandlingen omfattar:

Ett e-arkiv som produkt som omfattar både slut- och mellanarkiv.

Ett införandeprojekt i vilket det ingår:

Installation av systemet i produktionsmiljö

Installation av systemet i testmiljö

Tre pilotleveranser till slutarkiv. Pilotleveranserna ska ske i installerad miljö och göras med produktionsdata.

Tre pilotleveranser till mellanarkiv. Pilotleveranserna ska ske i installerad miljö och göras med produktionsdata.

Migrering av metadata och allmänna handlingar från nuvarande e-arkiv till nytt e-arkiv (slutarkiv).

Utbildning till berörd personal

Leveranstid

Kungsbacka kommun räknar med att skriva avtal för nytt e-arkiv under hösten 2019. Införande och migrering av data beräknas starta i januari 2020 med leveransgodkännande senast juni 2020.

Sista dag för ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast 19.6.2019

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 30/09/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/11/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019