Usługi - 232376-2019

20/05/2019    S96

Polska-Koszalin: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

2019/S 096-232376

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. Szczecińska 31
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-122
Państwo: Polska
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Tel.: +48 943427831
Faks: +48 943424328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzdw.koszalin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

Numer referencyjny: ZZDW - 6.414.78.2019.8.2
II.1.2)Główny kod CPV
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia miasta Gryfice o długości około 4,4 km łączącego drogę wojewódzką nr 110 i 105.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 51 994 162.63 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233221 Malowanie nawierzchi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obejścia miasta Gryfice o długości około 4,4 km łączącego drogę wojewódzką nr 110 i 105. Przebieg projektowanego odcinka drogi zaczyna się od DW nr 110 – przy ulicy Niechorskiej, przecina drogę powiatową nr 3114Z, biegnie nad linią PKP, następnie krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 109, przechodzi nad rzeką Regą i biegnie do drogi wojewódzkiej nr 105 – do ul. Piastów.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) wykonanie po nowym śladzie odcinka drogi szer. 7m o nawierzchni bitumicznej,

2) budowę dwóch skrzyżowań typu rondo przy DW 110 i DW 109,

3) budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3114Z i drogą wojewódzką nr 105,

4) budowę wiaduktu drogowego nad linią PKP,

5) budowę mostu nad rzeką Rega,

6) lokalnie budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej,

7) budowę przepustów,

8) budowę zbiorników odparowująco-rozsączających,

9) budowę dróg dojazdowych do zbiorników odparowująco-rozsączających,

10) budowę kanalizacji deszczowej,

11) budowę oświetlenia drogowego,

12) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodnokanalizacyjnej,

13) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C SIWZ i Wycenionych Przedmiarach Robót.

3. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy w szczególności o których mowa w art. 30 – ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Realizatora umowy

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres robót ustala się w wysokości do 6 781 000,00 PLN netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych społecznie;

b) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

c) w przypadkach uzasadnionych technologią;

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

e) z uwzględnieniem zmian po negocjacjach z Wykonawcą.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy okres gwarancji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 213 162.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 25/07/2019
Koniec: 31/08/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 93 ust. 1a ustawy-Pzp)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 3 mln PLN.

Spełnieniem warunku mogą wykazać się łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub Wykonawca łącznie z podmiotem, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie polegał.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) min. 2 roboty budowlane, każda o wartości robót min. 10 mln PLN brutto, polegające na budowie, przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U. 2018.1202 z późn. zm.) drogi klasy min. G o nawierzchni bitumicznej pod pojęciem drogi, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018.2068 z późn. zmian.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem w/wym. robót budowlanych winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

b) robotę/roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz.U. 2018.1202 z późn. zm.) min. 2 obiektów mostowych, każdy o wartości brutto min. 1 000 000 PLN

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem w/wym. robót budowlanych winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy robota/roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie min. 2 obiektów mostowych o wymaganej wartości będą zawierały się w robotach budowlanych polegających na budowie, przebudowie drogi klasy min. G o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto min. 10 000 000 PLN.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym Rozdział D do SIWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31, POLSKA. Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdww

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Smart PZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zzdw (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w sekcji II.1.1)

II. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III. Wykonawca, na zasadach określonych w Dziele XII Rozdziału A SIWZ, jest zobowiązany do wniesienia wadium w wys 100 000,00 PLN.

IV. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

2) dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp.

V. Wykonawca wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Oświadczenie JEDZ należy złożyć jako część oferty, za pośrednictwem Platformy w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców krajowych jak i oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla Wykonawców zagranicznych wskazane są w Dziale VIII Rozdziału A SIWZ.

VII. Dokumenty niżej wymienione, składające się na ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć na Platformie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1) oryginał formularza „OFERTA” (zał. nr 1 do SIWZ);

2) oryginał oświadczenia JEDZ (zał. nr 2 do SIWZ);

3) oryginał wycenionych przedmiarów robót (zał. nr 5 SIWZ);

4) dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna)

5) oryginał zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

VIII. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

IX. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych zamieszczona jest w Dziale XXII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019