Supplies - 232475-2021

10/05/2021    S90

Romania-Constanța: Antiseptics and disinfectants

2021/S 090-232475

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța
National registration number: 16762887
Postal address: Str. Decebal nr. 22
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900665
Country: Romania
Contact person: Popa Alexandru Iulian
E-mail: achizitii@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480876
Fax: +40 241694137
Internet address(es):
Main address: http://www.dgaspc-ct.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119248
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare dezinfectanți – biocide

Reference number: Pozitia 23 din PAAP D34373/22.04.2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de substante dezinfectante, respectiv furnizare de dezinfectanti, produse necesare centrelelor aferente DGASPC Constanța, după cum urmează:

— lot 1: „Dezinfectanți”;

— lot 2: „Dezinfectant biocid de poartă dezinfectantă”.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 988 306.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectant Biocid de Poartă dezinfectanta

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Centrele, Serviciile si Birourile D.G.A.S.P.C. Constanta

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de substante Dezinfectante, respectiv furnizare de Dezinfectanti, produse necesare centrelelor aferente D.G.A.S.P.C. Constanța după cum urmează:

Lot 2: ” Biocid pentru Poartă Dezinfectantă”;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta Tehnica / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 172 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini. Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile efectiv solicitate se vor stabili la nivelul contractelor subsecvente putând fi mai mici, egale sau mai mari în funcție de necesitățile autorității contractante în momentul atribuirii contractelor subsecvente și a creditelor bugetare alocate cu această destinație.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

În masura în care D.G.A.S.P.C. Constanta va deschide noi Centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului în conformitate cu prevederile art. 221, alin 1 din Legea nr. 98/ 2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezinfectanti

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

In Centrele, Serviciile si Birourile aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Constanta.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de substante Dezinfectante, respectiv furnizare de Dezinfectanti, produse necesare centrelelor aferente D.G.A.S.P.C. Constanța după cum urmează:

Lot 1: „Dezinfectanți”;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta Tehnica / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 815 806.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini. Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile efectiv solicitate se vor stabili la nivelul contractelor subsecvente putând fi mai mici, egale sau mai mari în funcție de necesitățile autorității contractante în momentul atribuirii contractelor subsecvente și a creditelor bugetare alocate cu această destinație.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

În masura în care D.G.A.S.P.C. Constanta va deschide noi Centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului în conformitate cu prevederile art. 221, alin 1 din Legea nr. 98/ 2016.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016;

Probarea îndeplinirii celor asumate prin completarea DUAE sunt următoarele documente justificative:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz;

2. Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertanţii/ ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/ subcontractanţii), nu trebuie să se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau concurenţa neloială respectiv situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director General – Răducu Carmen; Director General Adjunct – Chilă Carmen; Director General Adjunct Protecție Socială - Marcoșanu Silviu Mihai; Director Executiv Asistență Socială – Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului – Constantinescu Neli Simona; Biroul Achiziții Urmărire Contracte: Barda Iuliana Nicoleta, Constantin Dana Antonela, Enache Dafina, Popa Alexandru Iulian, Sotir Anișoara, Șerban Laura Alexandra, Apetroaei Elena Loredana; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Macovei Marius, Monea Florin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroșneac Cătălin; Biroul Juridic Contencios: Albu Cristina, Guță Titiana, Enache Mihai Gabriel, Ristea Mihaela, Dragomir Denisa; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Marcu Sorina, Neculaev Alina, Cosma Felicia Iuliana, Serbinuc Iuliana, Eremia Marius.

Cerința nr. 1: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte denumirea completă, sediul social și punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/ persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/ domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării. Documentele emise in alta limba decat română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerinta nr.2: Autorizația de funcţionare si comercializare emisă de Ministerul Sănătăţii în baza Ordinului nr.10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide, care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide, pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităților,informatiile din acest document trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedească media cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru, în ultimii 3 ani de cel puțin: Lot 1-300.000,00 RON, Lot 2-70.000,00 RON. Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (răspuns) si includeți informațiile cu privire la „Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul și pentru numărul de ani impus ... ” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței minime. Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii lei. Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, așa cum este publicat de BNR pentru anul 2020, 2019, 2018 (Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2020 este 4.8374 RON, pentru anul 2019 este 4.7452 RON, pentru anul 2018 este 4.6535 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii sau Terți susținători), dacă este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns): i. trebuie să susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) includ dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimii 3 ani indicând media cifrei de afaceri anuală in domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru Lot 1-300.000,00 RON, Lot 2-70.000,00 RON.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei respectiv 2018,2019,2020, a furnizat produse dezinfectanti si produse similare în valoare de minim Lot 1-150.000,00 RON, Lot 2-35.000,00 RON. Pentru scopul acestei proceduri: i. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă. ii. "produse furnizate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept produse frunizate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul produselor menționate. 1. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul "Pentru contractele de achiziție de produse: furnizarea de produse de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. La completarea DUAE (răspuns), în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: i. Câmpul “Descriere” trebuie: a. să includă cel puțin referința la obiectul Contractului/Acordului-cadru și caracteristicile ce corespund demonstrării îndeplinirii cerinței minime; - numărul și data contractului invocat drept experiență similară; - obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experienta similară; - beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; - valoarea în lei fără TVA; - perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul; - data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/alte documente echivalente, fără a se limita la acestea; - în cazul în care contractul a fost executat într-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. b. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a "principalelor produse furnizate în mod corespunzător" la cererea expresă a Autorității Contractante; ii. "Data de încheiere" completată de Operatorul Economic în DUAE (răspuns) trebuie să fie data la care serviciile au fost acceptate/recepționate ca fiind efectuată în mod corespunzător de către beneficiarul produselor, indiferent de data la care produsele au început să fie furnizate; iii. Câmpul “Beneficiari” trebuie să includă aceeași denumire a beneficiarilor din documentele care urmează să fie prezentate ca dovezi la cererea expresă a Autorității Contractante

Loturile: 1,2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că dispune de cel puțin 1 mijloc de transport pentru furnizarea dezinfectantilor. Aceste documente trebuie să demonstreze că operatorul economic dispune de cel puțin un mijloc de transport adecvat (documente care confirmă modul de dispunere a acestuia: în proprietate/contract de închiriere/ leasing/ angajament de punere la dispoziție). Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător dispune de cel puțin 1 mijloc de transport pentru furnizarea dezinfectantilor) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul “Utilaje, instalații și echipament tehnic” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. La completarea DUAE (răspuns), în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: a. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a "Utilaje, instalații și echipament tehnic, respectiv mijloc de transport pentru dezinfectanti" la cererea expresă a Autorității Contractante;

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: - partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic" și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere. Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Consultați Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea D: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează și Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, "Proporția de Subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract .... ” Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune Acordul de subcontractare.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantantii aflati pe primele 3 locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: i. procese verbale de recepție/acceptanță a produselor, documente constatatoare, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea / valoarea, perioada și locul furnizării. ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu livrarile furnizate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: ii. Documente care să demonstreze că operatorul economic dispune de cel puțin 1 mijloc de transport adecvat pentru furnizarea dezinfectantilor. iii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu livrarile furnizate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/ îndeplinesc rolul de Terț Susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele produse furnizate în mod corespunzător

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Comisia de evaluare va stabili ofertele castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”.

2. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter, iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire este de maximum 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

3. Având în vedere că autoritatea/entitatea contractantă va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situați pe primele 3 locuri (după caz) modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

— Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea/entitatea contractantă.

4. Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel incat toate documentele, propunerea tehnica si propunerea financiara sa fie transmise in SEAP, numai in format electronic si cu semnatura electronica pe baza de certifcat digital valid, dupa ce acestea au fost semnate si stampilate in prealabil de catre operatorul economic. Documentele eliberate de alte institutii se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere. Riscurile trasmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic.

5. Necompletarea campului corespunzator propunerii financiare din SEAP duce la imposibilitatea de a fi luata in considerare la evaluarea ofertelor. Inainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, conform cu informatiile cuprinse in DUAE. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati cu privire la anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta isi rezeva dreptul de a cere detalii sau confirmari suplimentare ofertantului sau institutiilor emitente.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prev. Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal:

(i) fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC;

(ii) fie pe cale judiciară.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța (Biroul juridic contencios)
Postal address: Str. Decebal nr. 22
Town: Constanța
Postal code: 900665
Country: Romania
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
Telephone: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Internet address: http://www.dgaspc-ct.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2021