Lieferungen - 232830-2022

03/05/2022    S86

Polen-Malczyce: Elektrobusse

2022/S 086-232830

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 073-194667)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Malczyce
Nationale Identifikationsnummer: 9131501629
Postanschrift: Malczyce
Ort: Malczyce
NUTS-Code: PL518 Wrocławski
Postleitzahl: 55-320
Land: Polen
E-Mail: b.kropska@malczyce.wroc.pl
Telefon: +49 713179066
Fax: +49 713179617
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.malczyce.wroc.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zakupem autobusów zeroemisyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: RRP.272.01.04.2022.A
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144910 Elektrobusse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Część 1:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 nowych autobusów zeroemisyjnych o długości 8,5 - 9,5 m oraz ładowarki plug-in o mocy min. 40 kW.

Część 2:

Dostawa i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim pokrytym papą Urzędu Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp; na dachu skośnym pokrytym blachodachówką Żłobka Publicznego w Malczycach ul. Klonowa 1 lub na dachu szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej 6, 55-320 Malczyce o mocy min 9,5kWp oraz na dachu pokrytym blachodachówką na Malczyckich Usługach Komunalnych w Malczycach ul.1 maja 5C o mocy min 39,5kWp wykonanie oraz instalacje na gruncie: 49,9kWp na działce nr 656/13, 49,9kWp na działce nr 656/16, 49,9kWp na działce nr 656/17, 49,9kWp na działce nr 656/18.

Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznych składających się na przedmiot zamówienia wynosi ok 300kWp lecz nie może być mniejsza niż 261,1kWp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 073-194667

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 2
Anstatt:

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:

a) udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej trzy Zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem (lub budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 99kWp. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

muss es heißen:

Część nr 2:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:

a) udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej trzy Zamówienia, z których każde polegało na dostawie wraz z montażem (lub budowie) instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 99kWp. Do wykazu robót należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: