Tjenesteydelser - 232886-2019

20/05/2019    S96    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Kolding: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 096-232886

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Kolding Kommune
29 18 98 97
Nytorv 11
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Louise Marie Lund Pedersen
Telefon: +45 79796174
E-mail: louip@kolding.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1eea37e1-55e5-46c0-b2a3-ba223d84a627/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1eea37e1-55e5-46c0-b2a3-ba223d84a627/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1eea37e1-55e5-46c0-b2a3-ba223d84a627/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1eea37e1-55e5-46c0-b2a3-ba223d84a627/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Beskyttet beskæftigelsestilbud i "Medie og Design"

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 til Socialforvaltningen.

Det nye tilbud for beskyttet beskæftigelse skal fokusere på medie og design.

Der er tale om et forventet behov på 14 fuldtidspladser, men det gøres opmærksom på at dette ikke nødvendigvis indebærer beskæftigelse af kun 14 borgere ad gangen. Dette skyldes at en fuldtidsplads skal kunne besættes af 2 deltidspladser.

I kommunens eksisterende tilbud er ca. 1/3 på deltid. Deltids- og fuldtidspladser defineres som henholdsvis under og over 18,5 timer ugentligt.

De udbudte beskyttet beskæftigelsespladser har ikke tidligere været udbudt.

Der tilbydes garantibetaling på 93,75%.

Udbuddet foretages som en samlet opgave, da opdeling i flere delaftaler ikke er hensigtsmæssigt, i forhold til opgaveløsningen og tilbudsgivernes incitament til at byde på opgaven.

Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år. Aftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85312000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune, Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil følge følgende fastsatte proces:

- Udbudsrunde – Fremsendes af indledende tilbud,

- Evaluering af indledende tilbud,

- Evt. individuelle forhandlingsmøder,

- Evt. fremsendelse af revideret tilbud,

- Evt. evaluering af revideret tilbud,

- Tildelingsbeslutning og kontraktindgåelse,

- Implementering,

- Forventet kontraktstart - 1.1.2020.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af indledende tilbud.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 300 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal have haft positiv egenkapital i seneste regnskabsår for at være egnet til at byde på opgaven.

Der tildeles efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Pris vægter 40%.

Kvalitet vægter 60%.

Kvalitet er delt op i følgende delkriterier:

- Opgaveløsning (40%),

- Målgruppe, samarbejde og implementering (20%),

- Erfaring og faglighed (40%).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Den valgte proces vil minde om processen ved udbud med forhandling, men der vil forud for afgivelse af indledende tilbud ikke være en prækvalifikationsfase.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på baggrund af indledende tilbud.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019