Služby - 232943-2017

20/06/2017    S116

Belgicko-Brusel: Poskytnutie prenajatých telekomunikačných liniek (neoživené vlákna)

2017/S 116-232943

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2607
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie prenajatých telekomunikačných liniek (neoživené vlákna).

Referenčné číslo: UCA-PRQ 17/003.
II.1.2)Hlavný kód CPV
32562000 Káble s optickým vláknom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie prenajatých telekomunikačných liniek (neoživené vlákna) medzi rôznymi budovami Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie prenajatých telekomunikačných liniek (neoživené vlákna) medzi rôznymi budovami Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie v Bruseli.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita a ekologické a environmentálne aspekty / Relatívna váha: 60 %
Cena - Relatívna váha: 40 %
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

4 možné predĺženia, vždy na 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú peňažnú hodnotu svojich zmlúv. Odhadovaný objem služieb je stanovený v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač je zákonne oprávnený poskytovať telekomunikačné služby v Belgicku.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Priemerný ročný obrat uchádzača za poskytovanie neaktívnych vlákien musí byť za posledné 3 uzatvorené finančné roky (2014, 2015 a 2016) aspoň 65 000 EUR.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pozrite si oddiel „Podmienky účasti“ špecifikácií zákazky.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač úspešne realizoval aspoň 5 zmlúv na poskytnutie aspoň 1 spojenia prenajatých liniek alebo neoživených vlákien počas posledných 3 rokov pred konečným termínom na predloženie ponúk. Zmluvy sa mohli začať už skôr, ale museli byť ukončené v priebehu posledných 3 rokov alebo ešte stále prebiehajú.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pozrite si oddiel „Podmienky účasti“ špecifikácií zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Pôvodné trvanie zmluvy je 3 roky s možnosťou až 4 predĺžení, zakaždým o 1 rok, pričom sa berie do úvahy skutočnosť, že niektoré káblové spojenia musí nainštalovať dodávateľ, že sa doteraz nepodarilo dosiahnuť žiadne trvalé riešenie, čo sa týka budúceho hosťovania mediálnych staníc počas európskych samitov, a že súčasná IT infraštruktúra by sa mala rozšíriť na nové záložné dátové stredisko obnovy Generálneho sekretariátu Rady.
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/07/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/07/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Rada Európskej únie, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGICKO.

(Upozorňujeme, že nie je možné poskytnúť prístup k parkovacím miestam Rady. Takisto upozorňujeme, že otváranie ponúk bude možno nutné presunúť na iný termín v krátkom čase v prípade nepredvídaných udalostí, ku ktorým dôjde v priestoroch Rady v čase plánovaného dátumu verejného otvárania ponúk.).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno, štátnu príslušnosť, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: tendering@consilium.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď zistila, že odvolanie sa musí podať na Všeobecnom súde. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

Časové lehoty sú predĺžené na základe vzdialenosti o pevne stanovené obdobie 10 dní bez ohľadu na miesto založenia alebo obvyklé bydlisko dotyčnej osoby.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général, DGA4 – unité de coordination des acquisitions (UCA)
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/06/2017