Usluge - 232949-2017

20/06/2017    S116

Luksemburg-Luxembourg: Regulatorni nadzor u područjima zaštite okoliša, tehničke opreme i pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti

2017/S 116-232949

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: 2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država: Belgija
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija — Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija — Office «Infrastructures et logistique» — Bruxelles
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država: Belgija
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-pošta: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://europarl.europa.eu
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

luksemburški, francuski i belgijski.

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Regulatorni nadzor u područjima zaštite okoliša, tehničke opreme i pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti

Referentni broj: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79140000 Usluge pravnog savjetovanja i informiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Međuinstitucijski okvirni ugovor CNT(2014)8 — regulatorni nadzor u područjima zaštite okoliša, tehničke opreme i pristupačnosti za osobe smanjene pokretljivosti trenutačno je u tijeku i završit će 2.3.2018.

Uspostavljanje i održavanje regulatornog sustava nadzora za institucije EU-a koje su uključene od temeljne je važnosti za održavanje certifikacije EMAS-a.

Regulatornim sustavom nadzora obuhvatit će se područje zaštite okoliša — tehničke instalacije i oprema u objektima — te područje pristupačnosti i lakoće upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, u izgrađenom okolišu. Regulatornim sustavom nadzora obuhvatit će se sve zgrade kojima se koriste institucije EU-a u Regiji glavnog grada Bruxellesa (Belgija), Luxembourgu i Strasbourgu (Francuska).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: FR FRANCE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg, Bruxelles, Strasbourg.

II.2.4)Opis nabave:

Regulatorni sustav nadzora koji je obuhvaćen ovim ugovorom obuhvaća 3 tehnička područja, odnosno:

— područje zaštite okoliša u vezi s i koje ima učinak na aktivnosti uključenih institucija EU-a,

— tehničku opremu u objektima,

— pristupačnost i lakoću upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, izgrađenih okoliša koji pripadaju objektima.

Usluge koje će pružati budući ugovaratelj obuhvaćat će sljedeće zakone i propise:

— zakonodavstvo EU-a koje je primjenjivo na institucije EU-a koje se nalaze u Regiji glavnog grada Bruxellesa (Belgija), Luxembourgu i Strasbourgu (Francuska) u području zaštite okoliša (uključujući zakonodavstvo u ostalim područjima s ekološkim učinkom, primjerice u području zdravlja i sigurnosti na radu), u području tehničke opreme u objektima i u području pristupačnosti i lakoće upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, izgrađenog okoliša koji pripada objektima, odnosno propisi, direktive, odluke, preporuke i mišljenja,

— nacionalno, savezno, regionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo zajednice te propisi koji su na snazi u Regiji glavnog grada Bruxellesa (Belgija), primjenjivi na institucije EU-a koje se nalaze u Belgiji, u području okoliša (uključujući zakonodavstvo u ostalim područjima s ekološkim učinkom, primjerice u području zdravlja i sigurnosti na radu), u području tehničke opreme u objektima i u području pristupačnosti i lakoće upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, izgrađenog okoliša koji pripada objektima, odnosno propisi, direktive, odluke, preporuke i mišljenja,

— nacionalno, regionalno i lokalno zakonodavstvo i propisi koji su na snazi u Strasbourgu (Francuska Republika), primjenjivi na institucije EU-a koje se nalaze u Francuskoj, u području okoliša (uključujući zakonodavstvo u ostalim područjima s ekološkim učinkom, primjerice u području zdravlja i sigurnosti na radu), u području tehničke opreme u objektima i u području pristupačnosti i lakoće upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, izgrađenog okoliša koji pripada objektima, odnosno propisi, direktive, odluke, preporuke i mišljenja,

— nacionalno, regionalno i lokalno zakonodavstvo i propisi koji su na snazi u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, primjenjivi na institucije EU-a koje se nalaze u Luksemburgu, u području okoliša (uključujući zakonodavstvo u ostalim područjima s ekološkim učinkom, primjerice u području zdravlja i sigurnosti na radu), u području tehničke opreme u objektima i u području pristupačnosti i lakoće upotrebe, od strane osoba smanjene pokretljivosti, izgrađenog okoliša koji pripada objektima, odnosno propisi, direktive, odluke, preporuke i mišljenja.

Zadatak koji je obuhvaćen u ovom pozivu na nadmetanje izvršavat će se u 2 glavne faze, odnosno:

— razvoj i uvođenje baze podataka,

— ažuriranje, slanje obavijesti i sigurnosno kopiranje za bazu podataka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

ovaj ugovor stupa na snagu na dan kada posljednja ugovorna strana potpiše ugovor, na razdoblje od 12 mjeseci.

Ugovor će se obnavljati iz godine u godinu prešutnim sporazumom, ali ne smije prelaziti 5 godina od stupanja na snagu.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

vidjeti dokument pod naslovom „Uvjeti za dostavljanje prijava” koji je objavljen na platformi eNadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/09/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Francuski, Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rokovi Općeg suda Suda Europske unije.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Registar Općeg suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/06/2017