Diensten - 232949-2017

20/06/2017    S116

Luxemburg-Luxemburg: Toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit

2017/S 116-232949

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: 2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie — Office „Infrastructures et logistique” — Luxembourg
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie — Office „Infrastructures et logistique” — Bruxelles
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: gestion des marchés publics — direction „Ressources”
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

de Luxemburgse, Franse en Belgische wetgeving.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit.

Referentienummer: 06C60/2016/M045.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Momenteel loopt de interinstitutionele raamovereenkomst CNT(2014)8 — toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit, die afloopt op 2.3.2018.

De invoering en het behoud van een systeem voor toezicht op de naleving voor de deelnemende Europese instellingen zijn een verplichte voorwaarde voor het behoud van het EMAS-certificaat.

Dit systeem voor toezicht op de naleving bestrijkt de volgende gebieden: milieu, technische uitrusting en installaties van gebouwen, alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving. Het systeem voor toezicht op de naleving betreft alle gebouwen die worden gebruikt door de Europese instellingen in Brussel-Hoofdstad (België), in Luxemburg en in Straatsburg (Frankrijk).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg, Brussel, Straatsburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het systeem voor toezicht op de naleving dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige opdracht behelst 3 technische gebieden, zijnde:

— het milieugebied, met betrekking tot en met gevolgen voor de activiteiten van de betreffende Europese instellingen,

— het gebied van de technische uitrusting van gebouwen,

— het gebied van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen.

De diensten die moeten worden verleend door de toekomstige contractant vallen onder de volgende wetgeving en voorschriften:

— EU-wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd in Brussel-Hoofdstad (België), in Luxemburg en in Straatsburg (Frankrijk) inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in Brussel-Hoofdstad (België) geldende nationale, federale, regionale en communautaire wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Belgisch grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in Straatsburg (Franse Republiek) geldende nationale, regionale en lokale wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Frans grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in het Groothertogdom Luxemburg geldende nationale, regionale en lokale wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Luxemburgs grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.

De opdracht in het kader van onderhavige oproep tot mededinging wordt uitgevoerd in 2 hoofdfasen, zijnde:

— de oprichting en inbedrijfstelling van de database,

— het onderhoud, de verzending van meldingen en de beveiliging van de database.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door de laatste contractpartij voor een looptijd van 12 maanden.

De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, zonder evenwel de looptijd van 5 jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst te overschrijden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het document met als titel „Voorwaarden voor de indiening van aanvragen”, bekendgemaakt op het eTendering-platform.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

termijnen van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Griffie van het Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2017