Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 232992-2021

10/05/2021    S90

Polska-Tarnów: Rękawice chirurgiczne

2021/S 090-232992

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 070-177746)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178a
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Logistyki
E-mail: mjacher@lukasz.med.pl
Tel.: +48 146315151
Faks: +48 146315151
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa: zakup, dostawa: rękawice medyczne j.u. wg nw. zakresów 1–11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Numer referencyjny: 12/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe;

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne;

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe;

Zakres 4. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne;

Zakres 5. Rękawice foliowe;

Zakres 6. Rękawice przeznaczone do przygotowywania leków cytotoksycznych. Bezpudrowe, sterylne;

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem;

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe;

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z przedłużonym mankietem, niesterylne;

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne;

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 070-177746

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/05/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 08/08/2021
Powinno być:
Data: 04/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 07/06/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: