Υπηρεσίες - 233104-2016

08/07/2016    S130    - - Υπηρεσίες - Σύστημα προεπιλογής με προκήρυξη διαγωνισμού - Άνευ αντικειμένου 

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

2016/S 130-233104

Σύστημα προεπιλογής – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Η παρούσα προκήρυξη είναι προκήρυξη διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Legal Basis:

Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7, Μενεμένη
Θεσσαλονίκη
546 28
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2310584000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: qualification@epathessaloniki.gr
Φαξ: +30 2310546365
Κωδικός NUTS: GR122

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.epathessaloniki.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.6)Κύρια δραστηριότητα
Παραγωγή, μεταφορά και διανομή αερίου και θερμότητας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Σύστημα προεπιλογής παρόχων υπηρεσιών.

Αριθμός αναφοράς: ΣΠΠΥ001
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90919200
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
76600000
65500000
50700000
79710000
79823000
71700000
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: GR122
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

1. υπηρεσία καταγραφής ενδείξεων μετρητών φυσικού αερίου·

2. υπηρεσία direct mail·

3. υπηρεσία επιθεώρησης και πιστοποίησης εργασιών και υλικών δικτύου φυσικού αερίου·

4. υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και συντηρητή·

5. υπηρεσία ασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων·

6. υπηρεσία εκμίσθωσης εταιρικών οχημάτων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
II.2.8)Διάρκεια ισχύος του συστήματος προεπιλογής
Απεριόριστη διάρκεια
Ανανέωση του συστήματος προεπιλογής
Αναγκαίες διατυπώσεις για να κριθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι για να προεπιλεγούν θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.1.9)Προϋποθέσεις για την προεπιλογή
Όροι που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την προεπιλογή τους:

Οι ενδιαφερόμενοι για να προεπιλεγούν θα πρέπει να πληρούν ποιοτικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια.

Μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες θα επαληθευτεί η τήρηση του κάθε όρου:

Για να αξιολογηθεί η πλήρωση των κριτηρίων οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 008-009105
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Α) Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί περίληψη. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχεται από την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.,

β) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναγράφοντας σε αυτή τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής τους. Η αίτηση αποστέλλεται στη διεύθυνση του Αναθέτοντα Φορέα (τμήμα Ι, σημείο 1),

γ) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραδίδεται ή αποστέλλεται από τον Αναθέτοντα Φορέα στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7
Θεσσαλονίκη
546 28
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2310584000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supply@epathessaloniki.gr
Φαξ: +30 2310546365

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.epathessaloniki.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι προσφυγές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010) για τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων — Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.6.1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.2.1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11.12.2007 (L335).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/07/2016