Dienstleistungen - 233128-2022

03/05/2022    S86

Polen-Tychy: Recycling von Siedlungsabfällen

2022/S 086-233128

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Master Odpady i "Energia" Sp. z o.o.
Postanschrift: Lokalna 11
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szymon Łakota
E-Mail: szymon.lakota@master.tychy.pl
Telefon: +48 327070103
Fax: +48 327070104
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.master.tychy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.platformazakupowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka Gminna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 wytwarzanego w instalacji należącej do Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11”.

Referenznummer der Bekanntmachung: UZO/04/2022 r.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transport i zagospodarowania przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Master Odpady i Energia sp. z o.o.

Sposób zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku lub unieszkodliwiania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, ze zm.). Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22C Tyski
Hauptort der Ausführung:

Master Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 3000 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

) - indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadu o kodzie 19 12 12

b) - potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku lub aktualnej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami otrzymanej po ww. dacie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:

- min. dwa pojazdy ciężarowe z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej około 90 m3 lub pojazdami ciężarowymi z naczepami o pojemności załadunkowej min. 25m3..

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- min. dwa pojazdy ciężarowe z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej około 90 m3 lub pojazdami ciężarowymi z naczepami o pojemności załadunkowej min. 25m3..

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:05
Ort:

Platforma Zakupowa OpenNexus

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

czerwiec/lipiec 2022 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) o którym mowa w

Rozdziale VI niniejszej SWZ.

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale VI SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2.)Wykazu narzędzi – załącznik nr 4 do SWZ;

3.)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4.)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.) indywidualny numer rejestrowy BDO, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 10 oraz aktualnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub zbierania i przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 10 – zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

b)- potwierdzenie złożenia wniosku o dostosowanie aktualnie posiadanej decyzji w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów, złożonego do właściwego organu ochrony środowiska do 5 marca 2020 roku

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/04/2022