Dostawy - 233239-2020

Submission deadline has been amended by:  289214-2020
20/05/2020    S98

Polska-Mikołów: System informacji ruchu pasażerskiego

2020/S 098-233239

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mikołów
Krajowy numer identyfikacyjny: 276257630
Adres pocztowy: Rynek 16
Miejscowość: Mikołów
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Gdaniec, Janusz Przyłudzki
E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wraz z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania system transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów – budowa centrum przesiad...

Numer referencyjny: PN-6E/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego wraz z dynamiczną informacją pasażerską w ramach zadania: System transportu niskoemisyjnego na terenie gminy Mikołów – budowa centrum przesiadkowego (dalej zwany Systemem) dla aktualnie realizowanego zadania: Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Kolejową i ulicą Katowicką w Mikołowie wraz chodnikami, parkingami (etap I) oraz budową centrum przesiadkowego z terenami przyległymi (etap II) w Mikołowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Mikołów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dynamiczna informacja pasażerska ma polegać na zaprojektowaniu, dostawie, montażu w terenie tablic dynamicznych na obszarze działania centrum przesiadkowego w Mikołowie oraz ich integracji z działającym na terenie ZTM systemem SDIP i SDIP II oraz innymi systemami ITS w tym Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zadanie obejmuje też zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie elektronicznych tablic parkingowych. Realizacja rzeczowa projektu obejmuje:

1. dostawę, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) na przystankach centrum przesiadkowego w Mikołowie 6 elektronicznych tablic informacyjnych (typu flaga) 6 wierszowych dwustronnych;

2. integrację z istniejącymi systemami SDIP, SDIP II i ŚKUP w ZTM oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji);

3. dostarczenie kart SIM na podstawie wybranej przez siebie oferty operatora GSM, które maja zapewnić komunikację pomiędzy tablicami a serwerem SDIP, SDIP II i ŚKUP za pośrednictwem pakietowej transmisji danych przez GSM / GPRS / LTE,

Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową, uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, wykonać niezbędne usługi montażowe, uzyskać warunki i uruchomić system wymiany informacji za pomocą sieci GSM, podłączyć tablice do sieci elektrycznej i uruchomić je w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Tablice dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą pracować na otwartych protokołach i interfejsach komunikacyjnych, które muszą umożliwiać integrację / współpracę z obecnie funkcjonującym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej wdrożonym i funkcjonującym na obszarze działania ZTM.

W zakresie przedmiotu zamówienia jest także usuwanie wad zaprojektowanych dostarczonych i zainstalowanych urządzeń.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług utrzymania urządzeń i oprogramowania dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia, świadczenie usług serwisowych na dostarczony przedmiot zamówienia oraz usuwanie wad ujawnionych przez co najmniej 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Podstawowym celem powyższego zamierzenia jest poprawa warunków ruchu ulicznego, terenów centrum przesiadkowego i parkingów poprzez dostarczenie zintegrowanych narzędzi dla realizacji zadań w zakresie monitorowania, zarządzania i sterowania parkowaniem.

W ramach usługi należy przewidzieć w szczególności:

1. podsystem monitoringu wideo (PMW);

2. podsystem zarządzania parkingami (PZP);

3. dokumentacja;

4. chmura obliczeniowa lub serwer na potrzeby systemu centralnego;

5. wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu wsparcia i koordynacji ruchu kołowego;

6. proponowane urządzenia:

— kamery szybkoobrotowe kopułowe (min. 12 szt.),

— kamery zewnętrzne z wbudowanymi analitykami (min. 20 szt.),

— kamery zewnętrznych typu „Bullet” (min. 16 szt.),

— kamery zewnętrznych 360 stopni (min. 10 szt.),

— stanowisko operatora centrum przesiadkowego;

7. konstrukcje wsporcze do punktów kamerowych;

8. urządzenia sieciowe;

9. wykonanie przyłączy elektrycznych i łącz światłowodowych;

10. próby montażowe;

11. dokumentacja powykonawcza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w programach funkcjonalno-użytkowych – System monitoringu i dynamiczna informacja pasażerska stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielenia rękojmi i gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób sterowania systemem / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

ID: 083H/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przetarg nieograniczony zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy – procedura odwrócona.

Wadium w wysokości 30 000,00 PLN nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Szczegóły wniesienia wadium w pkt 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumentów tych wykonawca nie jest zobowiązany złożyć jeżeli zamawiający je posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;

6.4.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.4.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6.4.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

6.4.9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716).

Zamawiający żąda aby powyższe dokumenty i oświadczenia dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca, zostały przedstawione zamawiającemu przez wykonawcę.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną dokumentację obejmującą zaprojektowanie systemu monitoringu wizyjnego o wartości min. 35 000,00 PLN brutto;

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jeden system monitoringu wizyjnego o wartości min. 500 000,00 PLN brutto;

c) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

d) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.10. wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) jednej dokumentacji obejmującej zaprojektowanie systemu monitoringu wizyjnego o wartości min. 35 000,00 PLN brutto,

z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączenie dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

b) jednego systemu monitoringu wizyjnego o wartości min. 500 000,00 PLN brutto z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy zostało wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego zamówienie było wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

6.4.11. wykazu osób o których mowa w pkt 5.1.2.1 c), d) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6.1. Do oferty wykonawca dołącza w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania zamawiającego w odniesieniu do sposobu sporządzenia JEDZ:

a) w części II sekcja B „Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy” – nie jest wymagane podanie daty i miejsca urodzenia oraz szczegółowych informacji dotyczących przedstawicielstwa;

b) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji dla części V JEDZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wskazano w pkt 16 i 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Oferty składne elektronicznie za pośrednictwem portalu: https://portal.smartpzp.pl/mikolow/

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, POLSKA (budynek Urzędu Miasta Mikołowa, pokój 34).

Czynność otwarcia ofert będzie transmitowana online na kanale

https://www.youtube.com/channel/UCWy6OhIe2OqnJWUZNZgRaGw/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert możliwe jedynie po upływie terminu składania ofert.

Osoby upoważnione: 2 osoby ze składu:

Gabriela Ciechacka, Andrzej Muszyński Zofia Myszor

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 6.4.1 SIWZ – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione, w terminach określonych w pkt 6.5 SIWZ.

6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu: https://portal.smartpzp/pl/mikolow

Na stronie internetowej zamawiającego www.bip.mikolow.eu znajduje się informacja o nazwie postępowania z linkiem do portalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób Określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówienia oraz od postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni dni od dnia, w którym powzięto lub, przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kopię odwołania odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Sprawy merytoryczne odwołań reguluje dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2020