Supplies - 233259-2020

20/05/2020    S98    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Bucharest: Antiseptics and disinfectants

2020/S 098-233259

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”
National registration number: 4203490
Postal address: Str. Ion Movilă nr. 5-7, sector 2
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321
Postal code: 73206
Country: Romania
Contact person: Parvu Gina
E-mail: cantacuzino@spitalul-cantacuzino.ro
Telephone: +40 2106435
Fax: +4 02106435

Internet address(es):

Main address: WWW.spitalul-cantacuzino.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095821
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezinfectanți

Reference number: 8302/13.05.2020
II.1.2)Main CPV code
33631600
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie dezinfectanti conform caietului de sarcini.

Conform art. 161 din legea 98/2016 termenul pt. raspunsul la clarificarii este in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 720 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs biocid pentru curățenia și dezinfecția de nivel mediu a suprafețelor

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sediul spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Produs biocid pentru curatenia si dezinfectia de nivel mediu a suprafetelor; cantitate minima pe 48 de luni 9 600 si cantitate maxima 14 400.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 388 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Minimum 9 600 l; maximum 14 400 l.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Produs pentru dezinfecția igienică a mâinilor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:

Sediul spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Produs pentru dezinfectia igienica a mainilor: minimum 9 600 l; maximum 14 400 l.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 331 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Cantitate minima 9 600 l; maxima 14 400.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia se va atasa in SICAP odata cu DUAE.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Se va prezenta DUAE, accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools databases/espd/filter

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de

Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager – conf. dr. Brezean Iulian;

— director medical – dr. Petrea Sorin Viorel;

— director financiar-contabil – ec. Buzasu Valentina;

— sef Serviciu administrativ – ref. sp. Parvu Gina;

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art. 196 din Legea 98/2016); în cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Sistemul Electronic de Achizitii Publice Anunt publicat: [CN1000456/16.5.2018] Pagina 106 Generat la: 10.10.2018 9.55.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorilor clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (art. 173 din Legea 98/2016). Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara;

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar operatorilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (art. 173 din Legea 98/2016);

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice:

1. certificatul constatator emis de ONRC: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (art. 173 din Legea 98/2016). Cerinta, obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit;

2. autorizatie de distributie eliberata de MS – Agentia Nationala a Medicamentului. Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere (depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de Distributie eliberata de MS-ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari: Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII „Medicamentul”, Capitolul VII, art. 799, cu modificarile si completarile ulterioare si OMS nr. 1964/2008 pt. aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie de medicamente de uz uman. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (art. 173 din Legea 98/2016);

3. autorizatie de fabricatie emisa de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului, pentru ofertantii care sunt si producatori. Bazele legale ale autorizarii: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVIII – „Medicamentul”, Capitolul IV, art. 755, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri, in clasamentul intermediar dupa finalizarea etapei de licitatie electronica (art. 173 din Legea 98/2016).

Cerinta, obligatorie pentru persoanele juridice straine: prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

Nota: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Toate documentele se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Acordurile-cadru incheiate cu operatorii economici declarati castigatori pot inceta ca urmare a incheierii de acorduri cadru prin proceduri de achizitie centralizata realizata de Ministerul Sanatatii, conform OUG 71/2012 sau de catre ONAC, in baza OUG 46/2018. Promitentul achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data incheierii acordurilor-cadru de catre Ministerul Sanatatii sau ONAC, in calitate de unitati centralizate de achizitii. In acest caz promitentul-furnizor are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de acord-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a respectivului acord-cadru.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Justificarea alegerii perioadei acordului cadru de 48 luni: Autoritatea contractanta a ales durata maxima a acordului cadru de 48 luni deoarece: la nivel national nu se prefigureaza in aceasta perioada aparitia unui laborator/organism national de testare a dezinfectantilor

IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

La expirarea acordului-cadru sau dupa achizitionarea cantitatii prevazute in caietul de sarcini.

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Conform prevederilor art. 1276 din Codul civil, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract/acord-cadru/contract subsecvent, printr-o notificare scrisa, fara nici o compensatie, de la data la care aceasta incheie contractile subsecvente la acordurile-cadru incheiate de Ministerul Sanatatii in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, furnizorul/prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract/acord-cadru/contract subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale.

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II, III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1.1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1, autoritatea contractanta va transmite prin SEAP, solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor trei ofertanti care au pretul cel mai scazut;

1.1.1. În cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, procedura de atribuire pentru lotul respectiv se anuleaza;

1.1.2. Noua propunere financiara se va depune/introduce in SICAP. Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisa in SICAP de catre autoritatea contractanta;

1.2. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I;

1.2.1. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primate prin intermediul SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

1.3. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II;

1.3.1. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SICAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura;

1.4. In cazul in care comisia constata ca ofertele clasate pe locul 2 si/sau 3 sunt la egalitate de pret si dupa reofertare, pentru locurile respective nu se va face atribuirea.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2020