Dostawy - 233281-2020

Submission deadline has been amended by:  313276-2020
20/05/2020    S98

Polska-Jarosław: Serwery

2020/S 098-233281

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pwste.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium (Klaster obliczeniowy) oraz serwerowni.

Numer referencyjny: DAG/PN/11/20
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium (Klaster obliczeniowy) oraz serwerowni – wraz z instalacją, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem.

Część 1 – Dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji (Klaster obliczeniowy) PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem.

Część 2 – Dostawa sprzętu do serwerowni PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48821000 Serwery sieciowe
48210000 Pakiety oprogramowania dla sieci
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30200000 Urządzenia komputerowe
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30234600 Pamięć flash
30231100 Terminale komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest: PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA;

transport i rozładowanie towaru do ww. lokalizacji będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – Dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji (Klaster obliczeniowy) PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem.

Klaster obliczeniowy 0,5Tflops + oprogramowanie:

1. Węzeł zarządzający – 2 sztuki;

2. Węzeł obliczeniowy – 5 sztuk;

3. Węzeł pamięci masowej – 1 sztuka;

4. Oprogramowanie systemowe GNU/Linux – 1 komplet;

5. Oprogramowanie obliczeniowe Matlab – 1 komplet;

6. Oprogramowanie obliczeniowe Intel Cluster Studio – 1 komplet;

7. Szafa serwerowa – 1 sztuka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 64
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 36
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Do zadań Wykonawcy należy:

— dostawa sprzętu i urządzeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie montażu oraz instalacji sprzętu i urządzeń,

— konfiguracja oraz wdrożenie przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego,

— wsparcie techniczne w zakresie części 1 i 2.

W zakresie części 1 – należy wpłacić 7 000 PLN na konto wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do serwerowni PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48821000 Serwery sieciowe
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30234000 Nośniki do przechowywania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonania zamówienia jest: PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA;

transport i rozładowanie towaru do ww. lokalizacji będą się odbywały na koszt Wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – Dostawa sprzętu do serwerowni PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem:

1. Switch L2/48 port – Switch L2/48port Gigabit Ethernet wraz z wyposażeniem do stackowania i modułami światłowodowymi – 6 sztuk;

2. Switch Gigabit Ethernet L3 / 24port z wyposażeniem – Switch L3 – 22SFP port, 2SFP+ port z wyposażeniem – 1 sztuka;

3. Sewer kasetowy – Sewer z dwoma procesorami 8 core, 192 GB RAM, 2 dyski po 300GB, karta Ethernet 1Gb/s, Karta FC 8Gb/s – 6 sztuk;

4. Licencje vCenter 6.0 – Oprogramowanie do zarządzania maszynami wirtualnymi dla 14 maszyn;

5. Dyski do macierzy – Pólka do V3700, dwa dyski SSD jako cache, 22 dysków 2TB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 64
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 36
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020 (nr wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Do zadań Wykonawcy należy:

— dostawa sprzętu i urządzeń objętych zakresem przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie montażu oraz instalacji sprzętu i urządzeń,

— konfiguracja oraz wdrożenie przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego,

— wsparcie techniczne w zakresie części 1 i 2.

W zakresie części 2 – należy wpłacić 10 000 PLN na konto wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:

— w zakresie części 1 – 500 000 (w PLN),

— w zakresie części 2 – 800 000 (w PLN).

Załączony wykaz dostaw/usług (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw wartość, termin realizacji oraz nazwę podmiotu na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy.

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw, tj. np.referencje.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński – tel. +48 166244642, w godz. 7.30–15.30,

— Beata Skalska, Tomasz Buczkowski – tel. +48 166244644, w godz. 7.30–15.30,

— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz. 7.30–15.30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Uzupełnienie do sekcji I.3 komunikacja – do punktu: oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na adres skrytki ePUAP PWSTE w Jarosławiu: /pwste/SkrytkaESP.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się na podstawie art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2020